Letno poročilo 2012

Ključni strateški projekti

V Skupini Telekom Slovenije uveljavljamo prek strateških projektov izboljšave različnih vidikov poslovanja, ki  bistveno prispevajo k doseganju zastavljenih strateških ciljev.

 • Razvoj digitalnih medijev v Sloveniji
  Ena od ključnih smernic Skupine Telekom Slovenije se nanaša na zelo hitro napredujočo in spreminjajočo se industrijo digitalnih vsebin in storitev. Te so uporabnikom na voljo prek digitalnih medijev in se monetizirajo neposredno oziroma prek oglaševanja. Strateški projekt je usmerjen v povečanje prihodkov od prodaje oglasnega prostora in plačljivih vsebin/storitev, s ciljem postati največji slovenski upravljavec digitalnih medijev.
 • Prenova poslovnih procesov – 5P
  Osnovni cilj projekta je povečanje učinkovitosti poslovnih procesov, doseganje njihove konkurenčnosti na domačem trgu in primerljivosti z mednarodnimi operaterji. V letu 2011 so bili s tem namenom definirani racionalizacijski ukrepi, z njihovo implementacijo smo začeli v letu 2012. Izvedena je bila celovita prenova prvih štirih procesov, usmerjenih h kupcu, ter oblikovana in potrjena časovnica za njihovo implementacijo.
 • Optimizacija obratnega kapitala
  Cilj projekta je zagotoviti učinkovito upravljanje obeh komponent obratnega kapitala, to je kratkoročnih sredstev in kratkoročnih obveznosti. Upravljanje z obratnim kapitalom omogoča družbi doseganje zadostnega denarnega toka za poplačilo tekočih obveznosti iz financiranja in obveznosti iz poslovanja. V okviru projekta smo postavili sistem kazalnikov in vpeljali upravljanje posameznih komponent obratnega kapitala. Analiza kazalnikov je poslovodstvu omogočila identifikacijo področij, ki zahtevajo posebno pozornost.
 • Optimizacija in trženje nepremičnin
  S projektom želimo doseči optimalno rabo prostorov. To pomeni, da v Skupini Telekom Slovenije ne bomo imeli poslovno in tehnološko nepotrebnih prostorov ali pa bodo prostori večnamensko izrabljeni z minimalnimi vzdrževalno-obratovalnimi stroški. Z odprodajo nepotrebnih prostorov in drugimi posegi smo povečali prosti denarni tok in obenem znižali stroške.
 • Vzpostavitev celovitega obvladovanja tveganj Skupine Telekom Slovenije
  V sklopu projekta smo pripravili politiko za obvladovanje tveganj z jasnimi pristojnostmi in odgovornostmi, integrirali obvladovanje tveganj v procese odločanja, pripravili katalog tveganj in predlog za natančnejše vrednotenje tveganj ter opredelili temelje za določitev ključnih kazalnikov tveganja (KRI).

Projekt je temeljil na sprejetem načrtu vzpostavitve sistema celovitega obvladovanja tveganj v Skupini Telekom Slovenije, ki se že uresničuje. V ta namen je bila sprejeta metodologija ocenjevanja tveganj in poročanje o tveganjih ter ustanovljen odbor za tveganja. Uporabo metodologije smo predstavili na delavnicah, ki smo jih organizirali za celotno Skupino Telekom Slovenije.