Letno poročilo 2012

Doseganje načrtovanih letnih ciljev

Izpolnitev načrtov za leto 2012

 • Ob ostri konkurenci, regulaciji in zaostreni makroekonomski situaciji se bomo osredotočili na iskanje novih virov prihodkov, kratkoročno pa predvsem na zmanjšanje stroškov.
  • Oddajati je začela komercialna televizija Planet Tv, razvili smo nove mobilne aplikacije in krepili storitve na področju digitalnega oglaševanja.
 • Izpeljali bomo prehod iz ponudnika pretežno infrastrukturnih storitev v ponudnika zahtevnejših IKT in multimedijskih storitev.
  • Okrepili smo ponudbo storitev računalništva v oblaku družbe Avtenta, ki omogoča nove storitve za večjo mobilnost uporabnikov, ter jih povezali s storitvami za poslovne uporabnike Telekoma Slovenije.
 • Na trgih jugovzhodne Evrope bomo dosegali dobičkonosno rast z rastjo prihodkov in usklajenim delovanjem znotraj skupine.
 • Preoblikovali se bomo v sodobnega telekomunikacijskega operaterja na nacionalni in regionalni ravni, ki bo sposoben zagotavljati celovit nabor sodobnih kompleksnih in večdimenzionalnih informacijsko-telekomunikacijskih storitev.
  • Večina družb v jugovzhodni Evropi je povečala svoje prihodke (One +7 %, druge družbe +3 %) ali pa so se gibali na ravni predhodnega leta (Ipko -1 %). Ipko je pomembno povečal delež prihodkov na maloprodaji storitev.
  • Na ravni skupine smo vzpostavili celovit sistem obvladovanja tveganj in izpeljali projekte, kot je prenos enotne IT rešitve predplačniškega sistema v družbo One. S tem smo odprli nove možnosti razvoja s prenosom že razvitih storitev, kar je tudi stroškovno učinkoviteje.
 • Podjetje bomo preoblikovali iz nacionalnega telekomunikacijskega operaterja v regionalnega operaterja s pomembnimi prvinami regionalne korporacije in vzpostavili korporacijsko upravljanje, ki bo to podpiralo.
  • Nadaljevali smo s strateškim projektom korporativnega upravljanja. 
 • Izvedli bomo finančno konsolidacijo Skupine Telekom Slovenije in v tem okviru optimizacijo ključnih finančnih kazalnikov, ki bodo postali primerljivi z boljšimi sorodnimi podjetji, ki delujejo v regiji in EU. S tem bodo izpolnjene tudi zahteve večinskega lastnika.
  • S projektom prenove procesov smo realizirali prve prihranke. Nadaljevali smo z optimizacijo poslovanja, racionalizacijo vseh stroškov poslovanja, kar se kaže tudi v tem, da je večina stroškov na ravni Skupine Telekom Slovenije nižja kot v letu 2011. 
 • V začetku leta 2012 pričakovani čisti poslovni izid smo med letom prilagodili zaradi spremenjenih razmer poslovanja.
  • Pričakovani čisti poslovni izid je ob koncu tretjega četrtletja znašal 43 milijona evrov, kolikor je okvirno znašal tudi doseženi čisti poslovni izid ob koncu leta (43,7 milijona evrov). 

 

Načrti za leto 2013

Za naslednje srednjeročno obdobje je nadzorni svet decembra 2012 na predlog uprave potrdil poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za leto 2013 s projekcijo do leta 2017. 

Poslovni načrt upošteva trenutne makroekonomske okoliščine in gospodarske napovedi v Sloveniji in v regiji, kjer je Telekom Slovenije aktiven prek svojih hčerinskih družb. Upošteva tudi panožne trende, še posebej trende v poslovanju prvotnih operaterjev, ki se spopadajo z upadom prihodkov od klasičnih storitev. Nadomeščamo jih z novimi storitvami na področju zahtevnejših IKT in multimedijskih storitev ter iščemo nove poslovne modele, ki nam bodo omogočili dolgoročno vzdržno poslovanje po načelih trajnostnega razvoja. Prednostni nalogi pri uresničevanju poslovnega načrta ostajata stabilizacija prihodkov in njihova rast v prihodnje ter na drugi strani zniževanje stroškov. Na ta način bodo družbe skupine tudi v prihodnje lahko ohranjale in krepile pozitivne ekonomske in družbene učinke svojega poslovanja.

Ključni cilji za leto 2013:

 • Razvoj segmentov, ki pomenijo nove vire prihodkov (Slovenija).
 • Ohranjanje tržnih deležev na segmentih fiksne in mobilne govorne telefonije ter fiksnega širokopasovnega dostopa (Slovenija). 
 • Povečevanje tržnega deleža ter prihodkov (jugovzhodna Evropa).
 • Nadaljevanje optimizacije vseh vrst stroškov.
 • Povečanje produktivnosti za izvajanje prestrukturiranja iz tehnološkega v prodajno in storitveno podjetje
 • Nadaljnja optimizacija kadrovske strukture in stroškov dela.
 • Naložbe, s katerimi bomo zagotovili polno konvergenco storitev na področju govornih in multimedijskih komunikacij, informacij ter zabave v fiksnih in mobilnih omrežjih. Na ta način bomo vsem segmentom uporabnikov omogočili ne le dostop do telekomunikacijskih storitev, temveč do celovitih vsebin.

Poslovna pričakovanja Skupine Telekom Slovenije za leto 2013 so:

 • naložbe: okrog 130 milijonov evrov,
 • EBITDA: do 245 milijonov evrov,
 • čisti poslovni izid: 50 milijonov evrov.