Letno poročilo 2012

Poročilo nadzornega sveta

TS-Berginc-2012-900px.jpg

Nadzorni svet je v poslovnem letu 2012 deloval v sestavi mag. Tomaž Berginc, dr. Tomaž Kalin, dr. Marko Hočevar, dr. Jaro Berce, mag. Nataša Štelcer, Franci Mugerle, Milan Richter, Brane Sparavec in Martin Gorišek. Nadzornemu svetu je predsedoval mag. Tomaž Berginc, namestnika predsednika sta bila dr. Tomaž Kalin in Milan Richter.
 

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d. d., se je v letu 2012 sestal na trinajstih rednih sejah in treh dopisnih sejah. Seje so potekale na sedežu družbe, ena pa je bila na sedežu odvisne družbe. Nadzorni svet je skrbno in odgovorno spremljal ter nadziral poslovanje Telekoma Slovenije, d. d. Osredotočal se je predvsem na poslovanje Skupine Telekom Slovenije kot celote, poleg tega je spremljal tudi poslovanje posameznih odvisnih družb. S spremembo Statuta družbe v letu 2012 je nadzorni svet dobil še večje pristojnosti v zvezi s spremljanjem poslovanja odvisnih družb.

Člani nadzornega sveta ocenjujemo, da je uprava Telekoma Slovenije, d. d., posredovala dovolj podatkov, poročil in informacij. Gradiva smo prejemali pravočasno, da smo se lahko pripravili in razpravljali po posameznih točkah dnevnega reda. Na seje nadzornega sveta in na revizijske komisije nadzornega sveta pa je bil ob posameznih točkah dnevnega reda vabljen tudi zunanji revizor.

Člani nadzornega sveta delujejo neodvisno. Nadzorni svet ima v svoji sestavi kompetentne člane, ki so priznani strokovnjaki na svojem področju. Predstavniki delavcev pa s svojim izkušnjami in poznavanjem družbe prispevajo drugačen pogled na zadeve družbe.

Večina članov nadzornega sveta se je udeležila vseh sej. Na desetih sejah so bili prisotni vsi člani, na dveh sta bila opravičeno odsotna dva člana, na eni pa je bil opravičeno odsoten en član. Večina sklepov je bila sprejeta soglasno, kar kaže na poenoten pogled članov na vprašanja v zvezi z družbo in na njihovo reševanje.

Nadzorni svet je določil potrebne kompetence, ki naj bi jih izpolnjeval vsak član uprave. Poleg tega je določil tudi potrebne postopke in načine izbora članov uprave. Enake aktivnosti so bile opravljene tudi za kandidate za člane nadzornega sveta, seveda usklajeno z zakonskimi predpisi. Nadzorni svet je z 31. 8. 2012 zaradi upokojitve sporazumno razrešil predsednika uprave Ivico Kranjčevića in s 1. 9. 2012 imenoval novega predsednika uprave mag. Rudolfa Skobeta. Z 31. 12. 2012 je sporazumno razrešil člana uprave Marka Boštjančiča in s 1. 1. 2013 imenoval za novo članico uprave mag. Matejo Božič. Ocenjujemo, da bodo delne spremembe v upravi osnova za še boljše poslovne rezultate in predvsem za večjo tržno agresivnost celotne Skupine Telekom Slovenije.

Nadzorni svet je podal soglasja k imenovanju mag. Tomaža Pernovška na mesto direktorja družbe TSmedia, medijske vsebine in storitve, d. o. o., s 1. 9. 2012 in na odpoklic Mete Zakrajšek z mesta generalne direktorice PRIMO Communications d. o. o. in imenovanje Klemena Ramoveša na izpraznjeno mesto s 1. 9. 2012. Prav tako je podal soglasje k imenovanju Klavdija Godniča za direktorja Soline Pridelava soli, d. o. o, s 1. 7. 2012, ki je nadomestil Alojza Jurjeca, ko se je upokojil.

Nadzorni svet je redno spremljal poslovne rezultate Skupine Telekom Slovenije. V redno spremljanje rezultatov je vključil tudi večino priporočil Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki so jih izdali v letu 2011 in 2012.

Nadzorni svet je aktivno spremljal rezultate pripojitve družbe Mobitel, d. d., k Telekomu Slovenije, d. d., ki je bila izvedena 1. 7. 2011. Hkrati je aktivno sodeloval predvsem prek svoje Komisije za spremljanje priprave strateškega načrta Skupine Telekom Slovenije in projekta Orion, pri spremljanju učinkov pripojitve in strateških projektih skupine, pri oblikovanju korporativnega upravljanja v Skupini Telekom Slovenije. Nadzorni svet je obravnaval tudi prenovljen strateški načrt skupine.

Nadzorni svet bo še naprej redno spremljal in vplival na izvajanje poslovnih načrtov in nove strategije družbe, kar bo omogočalo, da bosta družba in skupina dosegli v prihodnjih letih pričakovane rezultate, njeno poslovanje pa bo primerljivo z najboljšimi v panogi.

Nadzorni svet je redno spremljal rezultate tako na stroškovni kot prihodkovni strani družb v Sloveniji in posebej tudi v tujini. Poslovanje vseh odvisnih družb v tujini se je konsolidiralo. Nadzorni svet je podal soglasje k ureditvi odnosov z manjšinskimi solastniki družb v tujini: PRIMO Communications d. o. o. , Tirana in Aneks, d. o. o., Banja Luka.

Nadzorni svet je spremljal nastanek nove televizije Planet TV v poslovnem smislu, pri oblikovanju vsebin Planeta TV in pri poteku postopka vstopa novega družbenika v Planet TV, ki je bila realizirana v letu 2013.


Delo komisij nadzornega sveta

Število komisij nadzornega sveta je bilo enako kot v letu 2011. Obravnavale so teme s področja delovanja nadzornega sveta in mu svetovale glede pomembnih vprašanj. S tem so znatno pripomogle k boljšemu delu in večji učinkovitosti nadzornega sveta. Delo komisij je podrobneje opisano v poglavju Korporativno upravljanje v poslovnem delu letnega poročila.


Ocena dela uprave in nadzornega sveta

Delo nadzornega sveta in njegovih komisij je v letu 2012 potekalo skladno z zakonskimi določbami, Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in drugimi priporočili Ljubljanske borze, d. d., in Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS. Nadzorni svet je vse leto natančno in celovito preverjal ter nadzoroval vodenje družbe. Na njegovih sejah je sodelovala uprava družbe oziroma njeni pooblaščenci. Nadzorni svet je tekoče ocenjeval delo uprave še posebej takrat, ko je obravnaval obdobne rezultate poslovanja. Delo uprave v obstoječih gospodarskih razmerah ocenjujemo kot zelo dobro. Uprava in nadzorni svet sta na sejah dobro sodelovala, v obdobju med sejami pa je potekala tudi redna komunikacija med predsednikom nadzornega sveta in predsednikom uprave. Člani nadzornega sveta vseskozi izkazujejo pripravljenost na izobraževanje in profesionalni razvoj, žal pa so bila sredstva za izobraževanje nadzornega sveta s sklepom skupščine v letu 2012 ukinjena. Nadzorni svet je spremljal možnost konflikta interesov svojih članov in v enem primeru izdal tudi svoje mnenje.

Nadzorni svet je opravil tudi samooceno svojega dela, v začetku leta 2012 pa sprejel tudi akcijski načrt za dosego še višje kakovosti delovanja v prihodnosti.


Potrditev letnega poročila in predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2012

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Telekom Slovenije, d. d., in Skupine Telekom Slovenije za leto 2012 temeljito preveril v zakonitem roku. Nadzorni svet lahko za poslovno leto 2012 ugotovi, da je Skupina Telekom Slovenije poslovala v skladu z napovedjo. Skupina Telekom Slovenije je ustvarila 793,1 milijona evrov poslovnih prihodkov. EBITDA je dosegla 241,6 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja (EBIT) znaša 62,5 milijona evrov. Po obračunu davka iz dobička v višini 2,6 milijona evrov je Skupina Telekom Slovenije leto  zaključila s pozitivnim poslovnim izidom v višini 43,7 milijona evrov.

Bilančni dobiček za leto 2012 znaša 100.839.530,63 evra. Skladno s pozivom 23. skupščine delničarjev je družba že izplačala  vmesne dividende v višini 3,70 evra na delnico, skupščini družbe pa bosta uprava in nadzorni svet družbe Telekom Slovenije, d.d., predlagala dodatno izplačilo dividend v višini 1,46 evra na delnico.

Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem pooblaščena revizijska družba KPMG ugotavlja, da računovodski izkazi, ki so del letnega poročila, resnično in pošteno predstavljajo finančno stanje družbe in skupine, njun poslovni in finančni izid ter gibanje kapitala. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb; prav tako ni imel pripomb oziroma zadržkov, ki bi onemogočili sprejem odločitve o potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila.

Nadzorni svet ugotavlja, da je letno poročilo verodostojen odraz dogajanj in celovita informacija o poslovanju v letu 2012. Letno poročilo družbe Telekom Slovenije, d. d., ter konsolidirano letno poročilo Skupine Telekom Slovenije s pripadajočim revizijskim poročilom za leto 2012 so člani nadzornega sveta potrdili soglasno na svoji 59. seji 24. aprila 2013 Ugotavljamo, da je s tem letno poročilo, skladno z določili 282. člena ZGD-1 in s Statutom družbe Telekom Slovenije, d. d., tudi formalno sprejeto.

 

berginc3.gif
mag.Tomaž Berginc,
predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d.d