Letno poročilo 2012

Pomembnejši dogodki po datumu bilance stanja

Prvo četrtletje 2013

Januar

 • Objavljen je bil sklic 23. skupščine delničarjev Telekoma Slovenije, sklicane na zahtevo Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS.
 • Telekom Slovenije je kot ciljna družba prejel odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, na podlagi katere se Republiki Sloveniji in še 6 pravnim osebam, v katerih ima Republika Slovenija lastniški delež, prepove uresničevati glasovalne pravice v Telekomu Slovenije. Prepoved velja, dokler te osebe in Luka Koper, d. d., ne dajo prevzemne ponudbe za delnice Telekoma Slovenije ali teh delnic ne odtujijo. 
Februar
 • Antenna Group, vodilno evropsko medijsko podjetje, in Telekom Slovenije sta objavila ustanovitev skupne družbe, ki bo upravljala Planet TV in se ukvarjala z razvojem komercialne televizije v Sloveniji. Antenna bo lastnik 51 %, hčerinsko podjetje Telekoma Slovenije, TSmedia, pa bo lastnik 49 % skupne družbe.
 • Skupaj s preostalimi mobilnimi operaterji in internetni ponudniki v slovenskem prostoru smo podpisali Kodeks ravnanja izvajalcev javnih elektronskih komunikacijskih storitev za zaščito uporabnikov.
 • Nadzorni svet družbe je 6. 2. 2013 potrdil predlog uprave o izplačilu vmesnih dividend za leto 2012 v višini 3,70 EUR bruto na delnico.
 • Potekala je 23. skupščina delničarjev družbe (6. 2. 2013), ki je sprejela sklep o izplačilu vmesne dividende in imenovala nove člane nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital. Ti so: Adolf Zupan, mag. Matjaž Janša, Bernarda Babič, Miha Klun, Borut Jamnik in Tomaž Berločnik. Njihov mandat prične 27. aprila 2013, ko preneha mandat dosedanjemu nadzornemu svetu. Mag. Matjaž Janša in Miha Klun sta še isti dan podala odstopni izjavi z mesta člana nadzornega sveta.
 • Microsoft Slovenija in Zavod Ypsilon sta s partnerjema, Telekomom Slovenije in Mestno občino Ljubljana, predstavila novo pobudo Ustvarjam kjerkoli za dvig ozaveščenosti o prednostih in možnostih za uvedbo sodobnejših, bolj prilagodljivih oblik dela, kot so mobilno delo, delo od doma ali teledelo, za zaposlene, podjetja in okolje.
 • Ustanovitev odvisne družbe GVO Gmbh s sedežem v mestu Stadtlohn, ZR Nemčija, z osnovnim kapitalom 25 tisoč EUR.
 • Z dnem vpisa prenosa deleža v poslovni register v Banja Luki je Telekom Slovenije postal 100 % družbenik družbe Aneks, d. o. o., Banja Luka.

Marec

 • Telekom Slovenije je od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejel sodbo v gospodarskem sporu tožeče stranke T-2 d.o.o. zoper toženo stranko Telekom Slovenije, d.d., s katero je  Okrožno sodišče v Ljubljani razsodilo, da se tožbeni zahtevek za plačilo zneska 129.556.756,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16.1.2007 dalje do plačila, zavrne, pri tem pa je tožeča stranka dolžna toženi stranki v roku 15 dni plačati pravdne stroške v višini 27.197,22 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči prvi dan po preteku 15 dnevnega paricijskega roka za izpolnitev obveznosti do plačila.
 • Nadzorni svet Telekoma Slovenije je potrdil predlog uprave o oddelitvi dela dejavnosti iz hčerinskih družb TSmedia in Avtenta in pripojitvi teh dejavnosti v matično družbo.
 • Z delom je začela druga generacija TSstartup-a, podjetniškega pospeševalnika Telekoma Slovenije.
 • Telekom Slovenije je predstavil svoje komercialno mobilno omrežje četrte generacije LTE ter pripadajočo ponudbo paketov in naprav.