Letno poročilo 2012

Pismo predsednika uprave

TS-Predsednik-2012-900px.jpg


Spoštovani delničarji, vlagatelji in partnerji,

za nami je naporno leto, ki pa smo ga kljub gospodarski krizi zaključili z dobrimi občutki.

Mandat predsednika uprave sem prevzel v zahtevnem obdobju. V maju je bil sprejet nov strateški poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije do leta 2016 in ob svojem nastopu v septembru sem se odprto opredelil za njegovo uresničevanje. Telekom Slovenije namreč potrebuje bolj kot kdajkoli prej zelo jasno vizijo in strategijo razvoja ter učinkovit sistem korporativnega upravljanja. Med cilji vseh naših aktivnosti sta zato dva še posebej pomembna: Skupina Telekom Slovenije bo še naprej vodilni telekomunikacijski ponudnik v Sloveniji, hkrati pa bomo postali prvi alternativni ponudnik na naših trgih v tujini. Skupaj s sodelavci smo si na tej poti zastavili pet prednostnih nalog: 

  • stabilizacijo položaja na telekomunikacijskem trgu v Sloveniji in tujini,
  • zagotovitev novih virov prihodkov in stroškovne učinkovitosti,
  • konsolidacijo blagovnih znamk in opredelitev komunikacijske strategije,
  • vzpostavitev učinkovite organizacije in sistema upravljanja s kadri,
  • aktiven odnos do vlagateljev in regulatorjev in hitrejše reševanje tožb.


Pozitivni premiki v poslovanju in projekti za nove vire prihodkov

V zadovoljstvo nam je, da smo veliki meri uresničili načrtovane poslovne rezultate in izpeljali nekaj prelomnih projektov. Z njimi želimo dosegati nove vire prihodkov in omogočiti prihodnjo dobičkonosnost. V Sloveniji smo posodabljali omrežja in vse bolj mobilnim uporabnikom ponudili več novih storitev in aplikacij. Pozitivni premiki so zaznamovali poslovanje naših družb v jugovzhodni Evropi. Tako smo v Makedoniji preusmerili negativna gibanja prihodkov in po več letih prvič dosegli njihovo rast. Na Kosovu smo zgradili lastno optično hrbtenično omrežje, ki bo kmalu povezano v regionalno optično omrežje. Dober položaj imamo tudi v BiH, kjer sodimo med najhitreje rastoče operaterje.

Skladno z načeli trajnostnega razvoja razvijamo dolgoročno vzdržno poslovanje in odgovorno upravljamo ekonomske, družbene ter okoljske vplive našega delovanja. Veliko pozornosti namenjamo razvoju storitev na vseh ravneh. Prek naše infrastrukture poteka glavnina slovenskega telekomunikacijskega prometa in prenosa podatkov. Dokazujemo, da nismo zgolj njeni lastniki, temveč smo celovit ponudnik vseh storitev in rešitev, povezanih v pojmu TIME, ki združuje telekomunikacije, informacijske tehnologije, medije in zabavo. Tu sta naša priložnost in izziv, to je imperativ časa, ki ga živimo.


Kljub pričakovanemu zmanjšanju prihodkov večji dobiček

Izhodišče za opredelitev naših prihodnjih pogojev poslovanja so v vseh okoljih zaostrene makroekonomske razmere in trendi na svetovnem trgu klasičnih telekomunikacij, ki prav tako niso spodbudni. Prihodki nosilnih storitev fiksne in mobilne telefonije pri večini prvotnih operaterjev še naprej upadajo in enako gibanje velja tudi za Telekom Slovenije, zato veliko truda vlagamo v aktivnosti za zadržanje uporabnikov ter uvajanje novih, tehnološko naprednih storitev in vsebin. Na ravni celotne skupine smo se posvetili tudi zniževanju vseh vrst stroškov. Za ohranitev in povečanje dobičkonosnosti poslovanja je dolgoročno najpomembnejša širitev poslovanja na rastoča področja televizijske dejavnosti, digitalnega oglaševanja, upravljanih storitev in računalništva v oblaku. To so nove, inovativne in z mobilnostjo uporabnikov povezane storitve, ki jih omogočajo elektronske komunikacije.

Z uresničevanjem poslovnega načrta smo ustvarili v Skupini Telekom Slovenije 793,1 milijona evrov poslovnih prihodkov ali 3,8 % manj kot leto prej. Dobiček iz poslovanja, EBIT je znašal 62,5 milijona evrov, kar je odstotek manj kot lani. Kazalnik EBITDA (dobiček pred obrestmi, amortizacijo in davki) je dosegel 241,6 milijona evrov in ima 30,5-odstotni delež v poslovnih prihodkih. V Skupini Telekom Slovenije smo dosegli 43,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 28 % ali 9,7 milijona evrov več kot v letu 2011.

Zelo pomembno za sorazmerno dobre poslovne rezultate je poslovanje naših hčerinskih družb, zlasti v makedonski družbi One, kjer smo za 7 % povečali poslovne prihodke in dosegli pozitiven EBITDA. Dobiček iz poslovanja te družbe ima še vedno negativen predznak, a tudi tu načrtujemo preobrat v pozitivno smer.

Doseženi poslovni rezultati ne bi bili izvedljivi brez treh temeljnih vzvodov: nadaljevanja procesa krepitve stroškovne učinkovitosti, celovite prenove poslovanja in optimizacije poslovnih procesov. Proces njihove prenove in optimizacije, ki pa še zdaleč ni končan, je v letu 2012 prinesel spodbudne prihranke.


Nov naložbeni cikel

Za širjenje dostopnosti novih, sodobnih in kakovostnih telekomunikacijskih storitev smo kljub neugodnim gospodarskim razmeram okrepili naložbeno dejavnost. Na ravni Skupine Telekom Slovenije smo za naložbe v osnovna sredstva namenili kar 39 % več sredstev kot v letu 2011, in sicer 128,1 milijona evrov, na ravni matične družbe Telekom Slovenije pa 78,2 milijona evrov. Delež naložb je v odnosu do vseh poslovnih prihodkov tako dosegel 16 % in je primerljiv z drugimi uspešnimi operaterji v Evropski uniji. Izvedene naložbe potrjujejo naše zavedanje o nujnosti preobrazbe v sodobnega, naprednega operaterja, ki uveljavlja nove poslovne modele.

Glavnino naložb smo usmerili v gradnjo in posodabljanje omrežij. V ospredju so bila predvsem mobilna omrežja tretje in četrte generacije, skrajševanje lokalne zanke in nadgradnja lokalnih bakrenih ter optičnih omrežij za potrebe širokopasovnega dostopa do interneta. Drugi del naložb smo usmerili v nove storitve, kot so računalništvo v oblaku, digitalno oglaševanje, upravljane storitve in drugo. 

Med najpomembnejšimi naložbenimi projekti, s katerimi smo začeli v lanskem letu, je uvedba tehnologije LTE, četrte generacije mobilnih telekomunikacij, ki bo močno vplivala na izboljšanje celotnega konvergenčnega omrežja. V mobilnem omrežju Telekoma Slovenije bomo tako v letu 2013 ponudili najnovejše in občutno hitrejše mobilne širokopasovne podatkovne storitve in z njimi v prvi fazi pokrili vsa večja slovenska mesta.


Razvoj korporativnega upravljanja

Razvijamo organiziranost, ki bo okrepila sistem korporativnega upravljanja družb v skupini. Zasnovan je na matričnem modelu, skladnem z najsodobnejšo dobro prakso primerljivih družb v mednarodnem in slovenskem prostoru. Funkcije iz matične družbe tako pridobivajo večji vpliv na organiziranje in delovanje enakih ali podobnih funkcij v odvisnih družbah. Strateški proces poteka z usklajenim poslovnim upravljanjem in harmonizacijo poslovanja v družbah skupine. Po poslovnih področjih matične družbe (prodaja, omrežje, finance, IT, kadrovske, pravne in splošne zadeve, podpora) so pripravljeni strateški standardi za celotno skupino.


Pozitivni ekonomski, družbeni in okoljski vplivi

V Skupini Telekom Slovenije uresničujemo načela trajnostnega razvoja z doslednim spoštovanjem zakonodaje in pogodbenih razmerij ter z odgovornim odnosom do naših uporabnikov in do zaposlenih. Pričujoči dokument dokazuje, da razumemo nefinančne kazalnike poslovanja vse bolj kot vidne in merljive pokazatelje naše uspešnosti.

Kot pomemben zaposlovalec skrbimo za dobro delovno okolje, izobraževanje in karierno rast ter visoko raven zdravja in varnosti pri delu v vseh lokalnih okoljih. V veliko zadovoljstvo nam je, da so ta prizadevanja v letu 2012 pripeljala do vidnega izboljšanja organizacijske klime v vseh družbah skupine. Ta premik nam veliko pomeni, saj smo ga dosegli v času obsežne prenove poslovnih procesov in sočasne reorganizacije skupine, zato je spodbuden za njihovo nadaljnje uresničevanje.

Strokovna znanja, ki jih imamo kot visoko tehnološka družba, uporabljamo za učinkovito izrabo okoljskih, energetskih in povezanih tehnologij v korist naših uporabnikov, nas samih in v korist širše družbe. Z novimi rešitvami, razvojem mobilnih storitev in računalništva v oblaku, omogočamo zasebnim in poslovnim uporabnikom naših storitev, da zmanjšujejo svoje okoljske vplive.

Poraba energije je v telekomunikacijah eden ključnih okoljskih vidikov, zato smo v Telekomu Slovenije vpeljali sistem učinkovitega ravnanja z energijo ISO 50001, od katerega pričakujemo omejevanje porabe energije in povečanje stroškovne učinkovitosti. V letu 2012 je Telekomu Slovenije uspelo za 3 % zmanjšati porabo električne energije. Četudi smo dosegli večino zastavljenih okoljskih ciljev, je pred nami še veliko priložnosti za izboljšave.

V Skupini Telekom Slovenije delimo ustvarjeno vrednost z družbenim okoljem in se uvrščamo med pomembnejše podpornike športnih, kulturnih, izobraževanih in humanitarnih dejavnosti. Pri tem bi posebej izpostavil našo podporo vrhunskemu športu in ranljivim družbenim skupinam, ki so v zaostrenih gospodarskih razmerah še bolj občutljive.


Odzivnost za dolgoročni razvoj

Na osnovi rezultatov poslovanja iz leta 2012 in preteklih let sem prepričan, da lahko optimistično zremo v prihodnost. V dosežnih rezultatih se odraža delo vseh zaposlenih v skupini in prav tako prejšnjega predsednika uprave. Za dobro sodelovanje in delo se zahvaljujem tudi sodelavcem v upravi Telekoma Slovenije, s katerimi smo skupaj pripravljeni na prihodnje izzive.

Zavedamo se, da rezultati ne bodo prišli sami in bomo morali za dosego ciljev vztrajno nadaljevati z ukrepi, ki so doslej pokazali svojo učinkovitost. Na hitro se spreminjajočem trgu elektronskih komunikacij se bomo morali spreminjati in prilagajati tudi mi. Sprejeli smo že kakovostno in premišljeno srednjeročno strategijo poslovanja in razvoja, ki jo sproti nadgrajujemo z najnovejšo prakso in spoznanji. Verjamem, da imamo izkušnje, znanje, sposobnost in voljo, s katerimi lahko skupaj vrtimo svet naprej.


Ljubljana, 26. marec 2013

rudolf_ skobe.png
mag. Rudolf Skobe
predsednik uprave Telekoma Slovenije, d. d.