Letno poročilo 2012

Vključevanje deležnikov in načela poročanja

Skupine deležnikov in strategija komuniciranja ter sodelovanja z njimi so opredeljeni v Politiki upravljanja Telekoma Slovenije. Deležnike vključujemo v svoje aktivnosti in z njimi sodelujemo na osnovi prepoznanih medsebojnih vplivov in vzajemnosti interesov. Pri svojem poslovanju skrbimo za trajnostno uravnoteženo upoštevanje osnovnih gradnikov naše korporativne odgovornosti, in sicer za gospodarnost, odnos do soljudi (kupcev, uporabnikov, sodelavcev in drugih javnosti) in skrb za naravno okolje. 

    → Novosti v letu 2012
Deležniki Kaj je zanje najpomembnejše Kako jih vključujemo
Delničarji
 • Relevantne in pravočasne informacije za sedanje in bodoče delničarje.
 • Poslovanje, ki omogoča izplačilo dividend.
 • Učinkovito korporativno upravljanje.

Redno in celovito komuniciranje z obstoječimi in potencialnimi delničarji: 

 • roadshowi,
 • spletno Središče za vlagatelje,
 • publikacije za delničarje,
 • prenos skupščine delničarjev prek spleta,
 • komuniciranje s finančnimi mediji, SEOnet.

→  Nove strateške smernice korporativnega komuniciranja z vlagatelji in analitiki.

Uporabniki
 • Visoka kakovostna in tehnološka raven storitev.
 • Najboljša vrednost za primerno ceno.
 • Napredne storitve, ki omogočajo hitrost, prilagodljivost in mobilnost.
 • Zanesljivo, stabilno in široko razširjeno omrežje.
 • Preprosto in hitro komuniciranje z nami.

Komuniciranje z uporabniki o novih storitvah in tehnologijah.
Osebni stiki prek visoko usposobljenih strokovnih sodelavcev.

 

→  Nove tehnologije in načini komuniciranja za pomoč uporabnikom. 
→  Spletno mesto za testiranje novih storitev pred komercialno uporabo. 
→  Nove storitve in aplikacije za večjo mobilnost (SiOL TVIN, omrežje LTE).
→  Spremljanje zadovoljstva uporabnikov na vseh ključnih kontaktnih točkah z uporabniki (fizičnih in elektronskih).
Zaposleni
 • Možnosti razvoja kariere.
 • Pridobivanje najsodobnejšega znanja.
 • Nagrajevanje, povezano z doseganjem poslovnih ciljev.
 • Strokovno in učinkovito vodenje

Ustvarjanje kulture medsebojnega zaupanja, spoštovanja, nenehnega učenja in učinkovitega ter odgovornega dela.  Materialne in nematerialne oblike motivacije.
Seznanjanje zaposlenih s poslovnimi dogodki v skupini.  
Sodelovanje s svetom delavcev in sindikati.

 

→  Izboljšanje organizacijske klime v vseh družbah skupine. 
→  Nov izbor ključnih perspektivnih kadrov v Telekomu Slovenije in TSmedia ter vpeljava sistema v družbah Ipko in One.
→  Povečanje števila ur izobraževanja na zaposlenega. 
Dobavitelji in ostali poslovni partnerji 
 • Upoštevanje poslovnih dogovorov.
 • Dosledno poravnavanje obveznosti.
 • Jasna merila za izbor dobaviteljev.

Vzpostavljanje dolgoročnih odnosov in strateških partnerstev z dobavitelji.

 

→  Povečanje preglednosti naročanja s centralizacijo pristojnosti za izvedbo nabavnih postopkov v Telekomu Slovenije.
→  Začetek poenotenja procesov nabave z odvisnimi družbami.

Regulatorji in državni organi (APEK in sorodne agencije na drugih trgih, vlada) 

 • Skladnost s predpisi in upoštevanje odločitev regulatorja.
 • Zagotavljanje kakovostnega dostopa do telekomunikacijskih storitev. 

Strokovno utemeljeno odzivanje na odločitve regulatorjev.
Sodelovanje pri pripravi zakonodaje.

 

→  Pobude v postopkih priprave Zakona o elektronskih komunikacijah v Sloveniji in na Kosovu. 
→  Sodelovanje na javnih posvetovanjih. 
Analitiki in druge finančne javnosti 
 • Celovite in sprotne informacije o aktualnem in prihodnjem poslovanju. 

Predstavitve in srečanja, ki se jih udeležujeta predsednik uprave ali član uprave, odgovoren za finance, TLSG novice, novinarske konference.

 

→  Nove strateške smernice korporativnega komuniciranja z vlagatelji in analitiki. 
Mediji 
 • Informacije o poslovnih novostih. 

Redne novinarske konference, obveščanje o storitvenih in produktnih novostih, novinarski zajtrki, sporočila za medije.
Dosegljivost uprave in strokovnjakov v podjetju za izjave in intervjuje.

Lokalna in širša skupnost 
 • Podpora športu, kulturi, znanosti, humanitarnosti.
 • Dostopnost širokopasovnih in mobilnih storitev.
 • Omejevanje vplivov na okolje.
 • Odgovorna širitev infrastrukture (širokopasovna omrežja in bazne postaje). 

Redna podpora športu, kulturi, znanosti in humanitarnosti, s poudarkom na družbeno odgovornih projektih.
Ocena okoljskih učinkov je obvezna vsebina vseh naših razvojnih programov. 

 

→  Ostajamo eden vidnejših podpornikov v lokalni in širši skupnosti.
→  Povečanje obsega naložb v osnovna sredstva za 39 % v primerjavi z letom 2011. Glavnino predstavljajo naložbe v omrežja, preostanek pa naložbe v nove storitve.