Letno poročilo 2012

O letnem poročilu

Načela poročanja – nov korak k integriranemu poročanju

Poročanje o finančnih rezultatih in poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije poteka skladno z zahtevami nacionalne zakonodaje in po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja. O trajnostnem razvoju in korporativni družbeni odgovornosti poročamo po mednarodnih smernicah trajnostnega poročanja Global Reporting Initiative GRI G3.1. Namen poročanja je zagotavljati konsistentno medletno in obenem tudi globalno primerljivost podatkov. 

Z združevanjem poročanja o finančnih in nefinančnih kazalnikih poslovanja v enovitem, integriranem letnem poročilu se odzivamo na spremembe v poslovnem okolju in na naraščajoče povpraševanje trgov, regulatorjev in civilne družbe po informacijah o poslovanju na način, ki odraža gospodarski, družbeni in okoljski kontekst, v katerem podjetje deluje. Integrirano poročanje nadgrajujemo že drugo leto zapored. Osredotočamo se na vsebine, pomembne za naše deležnike, in stremimo k izboljševanju jasnosti in preglednosti podajanja teh vsebin. 


Priprava poročila in obseg poročanja o trajnostnem razvoju 

Letno poročilo pripravljamo z zbiranjem podatkov s pomočjo strukturiranega vprašalnika. Vsebine pripravljajo strokovni sodelavci s posameznih področij. Koordinacijo priprave vsebin in produkcije poročila opravljata Sektor za računovodstvo in kontroling in Služba za odnose z javnostmi.

O trajnostnem razvoju poroča skupina v okviru letnega poročila za obdobje predhodnega koledarskega leta, nazadnje za leto 2011. Poročanje o nefinančnih kazalnikih se nanaša na Skupino Telekom Slovenije, razen pri vsebinah, kjer enotna vodila poročanja še niso uveljavljena za celotno skupino. V tem primeru se podatki nanašajo na matično družbo, kar je pojasnjeno posebej. Poleg poročanja na ravni skupine in matične družbe Telekom Slovenije je poročanje o trajnostnem razvoju omejeno še na družbe v Sloveniji (GVO, Avtenta, TSmedia) ter družbi One in Ipko. To so tudi z računovodskega vidika trije največji poslovni segmenti (Slovenija, Makedonija, Kosovo).

Bistvenih sprememb podatkov iz preteklih let ni bilo. V primerih, ko je prišlo do sprememb v metodologiji prikazovanja podatkov so spremembe in razlogi zanje pojasnjeni v opombah. 


Osredotočeni na bistvene vsebine

V poročilu se osredotočamo na vsebine, ki so bistvene za naše deležnike. Določene so na osnovi strateških ciljev do leta 2016 in zaznanih interesov deležnikov. Hkrati so usklajene z zakonskimi zahtevami. 

Te vsebine so:

 • Dolgoročna dobičkonosna rast.
  Analiza finančnih kazalnikov poslovanja, prodaje in doseganja strateških ciljev do leta 2016.
  Investicijska vlaganja, ki omogočajo dolgoročno rast.
 • Optimizacija stroškov.
  Aktivnosti in projekti za povečanje učinkovitosti poslovanja. 
 • Razvoj tehnološko naprednih storitev in omrežij.
  Nove tehnologije, produkti in storitve, s poudarkom na storitvah, ki povečujejo mobilnost uporabnikov.
  Naložbe in aktivnosti posodabljanja omrežij.
  Prijazna in varna uporabniška izkušnja.
 • Korporativno upravljanje.
  Delovanje organov vodenja in upravljanja ter aktivnosti za strateško uskladitev poslovanja odvisnih družb.
 • Razvoj kadrov.
  Aktivnosti razvoja kadrov v smeri prenove poslovnih procesov in povečanja produktivnosti dela.
 • Poslovanje po načelih trajnostnega razvoja.
  Dolgoročno doseganje dobičkonosnosti in poslovne odličnosti.
  Merljivi vplivi na gospodarsko, družbeno in naravno okolje, v katerem delujemo.    


Preveritev poročanja

Poročilo o trajnostnem razvoju predložimo v neodvisno zunanjo preveritev, ki vključuje tudi preveritev poročanja po smernicah GRI.