Letno poročilo 2012

Vodenje in upravljanje odvisnih družb

Politika povezav med družbo Telekom Slovenije in njenimi odvisnimi družbami je opredeljena v sprejeti politiki upravljanja. Odvisne družbe na vseh poslovnih področjih delujejo skladno z lokalno zakonodajo, s pogodbami o poslovnem sodelovanju s Telekomom Slovenije in z internimi pravilniki ter navodili, ki jih sprejema uprava matične družbe.

Uprava Telekoma Slovenije je aktivno spremljala in nadzirala poslovanje odvisnih družb prek članstva v organih nadzora in upravljanja družb ter prek strateških kolegijev posameznih odvisnih družb. Strateški kolegij odvisne družbe sestavljajo člani uprave Telekoma Slovenije, pomočnik predsednika uprave, zadolžen za korporativno upravljanje, direktor Sektorja za računovodstvo in kontroling ter direktor oziroma izvršni direktor posamezne odvisne družbe. Predsednik kolegija je predsednik uprave. Strateški kolegiji odvisnih družb so se sestajali enkrat mesečno, kar je omogočilo sprotno in pravočasno izmenjavo informacij med upravo Telekoma Slovenije in upravo odvisne družbe. Vodenje in upravljanje odvisnih družb je potekalo skladno s sprejeto politiko upravljanja, upoštevajoč strateške cilje Skupine Telekom Slovenije.

V letu 2012 je potekala priprava nove politike upravljanja skupine in njenih podrednih aktov. Zaradi reorganizacije družbe Telekom Slovenije in iz tega izhajajočih popravkov je bilo sprejetje novih aktov prestavljeno na začetek leta 2013.


Sestava organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah Skupine Telekom Slovenije na dan 31. 12. 2012

Slovenija
GVO, d.o.o.
 Direktor: Edo Škufca
AVTENTA, d. o. o.
 Direktor: Vedran Krevatin
TSmedia, d. o. o.
Direktor: mag. Tomaž Pernovšek 
Do 31. 8. 2012 je bil direktor družbe mag. Rudolf Skobe
SOLINE d. o. o.

Direktor: Klavdij Godnič
Do 30. 6. 2012 je bil direktor družbe Alojz Jurjec.

M-Pay d. o. o.

Direktor: dr. Dean Korošec

 

Druge države
IPKO Telecommunications d. o. o., Kosovo
Člani upravnega odbora: mag. Rudolf Skobe, predsednik, Bujar Musa, podpredsednik, Akan Ismaili, mag. Ciril Kafol, mag. Robert Erzin
Glavni izvršni direktor: mag. Robert Erzin
Klavdij Godnič je s 1. 3. 2012 podal odstopno izjavo z mesta člana upravnega odbora, skupščina družbe pa je na njegovo mesto s 1. 3. 2012 imenovala mag. Cirila Kafola. Ivica Kranjčević je s 1. 9. 2012 podal odstopno izjavo z mesta člana in predsednika upravnega odbora, skupščina pa je na njegovo mesto imenovala mag. Rudolfa Skobeta.
ONE DOOEL Skopje, Makedonija

Direktor: mag. Ciril Kafol 

DIGI PLUS MULTIMEDIA DOOEL, Skopje, Makedonija 

Direktor: Janez Marovt

ANEKS d. o. o. Banja Luka, Bosna in Hercegovina

Direktor: mag. Igor Bohorč

PRIMO Communications d. o. o., Albanija

Direktorji: mag. Klemen Ramoveš (generalni direktor), Marko Jagodič, mag. Samo Jošt
S 1. 9. 2012 sta bila namesto Mete Zakrajšek in Barbare Gaber (prej Kozarić) na mesto direktorjev imenovana mag. Klemen Ramoveš in mag. Samo Jošt.

SIOL d. o. o. , Hrvaška 

Direktor: Janez Marovt

SIOL d. o. o. Podgorica, Črna gora 
Direktor: mag. Igor Bohorč
SIOL d. o. o. Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Direktor: mag. Igor Bohorč

Gibtelecom Limited, Gibraltar

Člani upravnega odbora: Hon Dr Joseph Garcia, predsednik, Tim Bristow, glavni izvršni direktor, Dilip D. Tirathdas, Marko Boštjančič, mag. Zoran Vehovar, mag. Brigita Boh