Letno poročilo 2012

Uprava

Delovanje uprave

Uprava Telekoma Slovenije sprejema odločitve, skladne s strateškimi cilji družbe, in v korist delničarjev. Samostojno in na lastno odgovornost vodi posle in zastopa ter predstavlja družbo. Uprava se je v letu 2012 sestala in sprejemala odločitve na 53 rednih sejah ter 17 korespondenčnih sejah. Skladno s strateškim poslovnim načrtom za obdobje 2012 – 2016 so bili v ospredju prenova poslovnih procesov, stroškovna optimizacija, aktivnosti za krepitev prodaje in razvoj novih storitev ter omrežij v družbah skupine.    

TS-Uprava-2012-900px.jpg
Slika prikazuje Upravo Telekoma Slovenije, ki je delovala do vključno  31. 12. 2012.


Sestava uprave

Telekom Slovenije vodi petčlanska uprava v sestavi:

1. mag. Rudolf Skobe, predsednik uprave

 • magister poslovodenja in organizacije, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike,
 • zaposlen v Telekomu Slovenije in družbah skupine od diplome leta 1996, od leta 2004 direktor sektorja prodaje in marketinga, nato direktor družbe SiOL in njene naslednice, družbe TSmedia,
 • svoj mandat je pričel 1. 9. 2012.

2. mag. Zoran Vehovar, podpredsednik uprave

 • magister elektrotehnike, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike,
 • v Mobitelu je 14 let vodil različne organizacijske enote s področja mobilnih komunikacij,
 • kot strokovnjak predava na domačih in tujih strokovnih srečanjih ter konferencah,
 • svoj mandat je pričel 1. 5. 2010.

3. Zoran Janko, član uprave

 • ekonomist,
 • od leta 1996 je v Mobitelu vodil področje za finance, računovodstvo in kontroling; marca 2010 je postal glavni izvršni direktor Mobitela, od združitve Telekoma Slovenije in Mobitela do začetka mandata pa je vodil sektor za nabavo in logistiko,
 • svoj mandat je pričel 27. 10. 2011.

4. mag. Mateja Božič, članica uprave

 • magister poslovodenja in organizacije, univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva,
 • službovala na več odgovornih in vodilnih delovnih mestih v Petrolu, Kapitalski družbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja in v Zavarovalnici Triglav,
 • svoj mandat je pričela 1. 1. 2013.

5. Darja Senica, članica uprave in delavska direktorica

 • diplomirana ekonomistka,
 • delovala na področju financ in trženja v poslovni enoti Telekoma Slovenije v Celju in na ravni družbe sodelovala v projektih prestrukturiranja in reorganizacije ter plačnega sistema in kolektivne pogodbe,
 • bila je predsednica sveta delavcev in članica nadzornega sveta Telekoma Slovenije,
 • tretji mandat v upravi je pričela 8. 4. 2010.

Člani uprave so imenovani za štiriletni mandat, ki začne teči od dneva imenovanja. 

Upravo Telekoma Slovenije je do vključno 31. 8. 2012 vodil Ivica Kranjčević, ki se je s 1. 9. 2012 upokojil. Mag. Rudolfa Skobeta je nadzorni svet imenoval za predsednika uprave julija 2012, vodenje družbe pa je prevzel 1. 9. 2012.

Decembra je nadzorni svet obravnaval predlog Marka Boštjančiča za sporazumno razrešitev z mesta člana uprave dne 31. 12. 2012 in ga sprejel. Marko Boštjančič je sprejel nove zadolžitve v družbi. Nadzorni svet je na seji 28. 12. 2012 za članico uprave potrdil mag. Matejo Božič, ki je s 1. 1. 2013 nastopila mandat. 

Obširnejša predstavitev članov uprave je objavljena na tej povezavi.


Nagrajevanje uprave

Sestava in višina prejemkov uprave je določena v pogodbah o zaposlitvi članov uprave, skladno z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD). Pogoje za udeležbo uprave pri dobičku ureja statut družbe. Prejemki uprave v letu 2012 so navedeni v Računovodskem poročilu.