Letno poročilo 2012

Skupščina delničarjev

Delovanje skupščine delničarjev

V letu 2012 so se delničarji Telekoma Slovenije sestali na dveh skupščinah: 

 1. Na 21. skupščini, ki je potekala 7. 3. 2012, je bilo do vključno druge točke skupno število zastopanih delnic 5.136.003 oziroma 78,95 % delnic z glasovalno pravico, v nadaljevanju pa 5.135.871 oziroma 78,95 % delnic družbe z glasovalno pravico.

  Delničarji so se seznanili s poročilom posebne revizije v Telekomu Slovenije, začete na podlagi sklepa skupščine družbe dne 24. 3. 2011, ter sprejeli sklep o spremembah in dopolnitvah statuta družbe. Izpodbojnih tožb ni bilo napovedanih.
   
 2. Na 22. skupščini, ki je potekala 21. 6. 2012, je do vključno šeste točke skupno število zastopanih delnic doseglo 5.213.013 oziroma 80,13 % vseh delnic z glasovalno pravico, v nadaljevanju pa se je povečalo na 5.288.306 oziroma 81,29 % delnic z glasovalno pravico.

Delničarji so sprejeli naslednje sklepe:

 • potrdili so predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2011 ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2011,
 • za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije za poslovno leto 2012 so imenovali revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Ljubljana,
 • razveljavili so sklep pod tč. 7.7, ki je bil sprejet na 20. skupščini 31. 8. 2011 v zvezi s plačilom članom nadzornega sveta Telekoma Slovenije, ki se nanaša na kritje stroškov izobraževanja in izpopolnjevanja članov nadzornega sveta;
 • seznanili so se s poročilom uprave in posebnega zastopnika Odvetniške družbe Ilić iz Ljubljane o realizaciji sklepa skupščine dne 7. 3. 2012 v zvezi s poročilom posebne revizije;
 • seznanili so se tudi s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2011. Izpodbojnih tožb ni bilo napovedanih.

Uresničevanje pravic delničarjev

Delničarji uresničujejo svoje pravice prek skupščine delničarjev na način, kot ga opredeljujeta Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statut družbe Telekom Slovenije, d. d.  Sklicevanje skupščine in druge zadeve, ki so pomembne za njeno izvedbo, so določene v Statutu.  

Sistem korporativnega upravljanja in strategija komuniciranja z delničarji ter drugimi deležniki družbe Telekom Slovenije zagotavljata enakopravno obravnavo delničarjev in dosledno uresničevanje njihovih pravic. Interni akti določajo varovanje zaupnosti poslovnih skrivnosti in notranjih informacij, vzpostavljene pa imamo tudi mehanizme za preprečevanje uhajanja notranjih informacij. S pravočasno objavo gradiv za skupščino in pravilnim postopkom sklica obeh skupščin smo delničarjem omogočili aktivno uresničevanje pravic. Vsa gradiva so bila predhodno objavljena na spletni strani družbe, kjer so objavljeni tudi sklepi skupščin ter dokumentacija preteklih sej. V letu 2012 smo dodali še posnetke sej skupščin delničarjev, ki jih je mogoče spremljati tudi v živo. 

Mali delničarji lahko naslavljajo svoje predloge in pobude nadzornemu svetu prek naslova za stike z vlagatelji ir@telekom.si . V letu 2012 takšnih pobud nismo prejeli. Člani nadzornega sveta obvladujoče družbe, predstavniki zaposlenih, so sodelavce seznanjali s svojim delovanjem prek internih komunikacijskih kanalov in sej sveta delavcev. Zaposleni jim lahko posredujejo vprašanja in pobude prek e-pošte, telefona ali osebno. Na enak način so za sodelavce dostopni tudi člani sveta delavcev.