Letno poročilo 2012

Notranje revidiranje

Služba notranjega revidiranja opravlja naloge notranjega revidiranja za vse družbe v Skupini Telekom Slovenije. Neposredno je odgovorna upravi matične družbe. Deluje skladno s Standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in Kodeksom poklicne etike, kar je potrdila zunanja presoja kakovosti delovanja službe v 2011.

Obseg in področja rednih revizijskih pregledov so opredeljeni v letnem načrtu dela, ki je oblikovan na podlagi ocene tveganj, predlogov direktorjev sektorjev in članov uprave. Vsako leto ga sprejme uprava in potrdi nadzorni svet.

Služba notranjega revidiranja je v letu 2012 opravila vse načrtovane preglede. Poleg teh je opravila preglede po sklepu vodstva matične in hčerinskih družb. Pomembnejša poročila sta obravnavali uprava Telekoma Slovenije in revizijska komisija nadzornega sveta, sicer pa so jih prejeli vodje revidiranih področij. Vsebina ugotovitev pregledov in priporočila so vključena v polletna poročila službe. Poleg revizijskih pregledov je služba redno preverjala izvajanje priporočil, o čemer sta bili sproti seznanjena uprava in revizijska komisija nadzornega sveta.

Služba je bila vključena tudi v druge svetovalne posle ter notranje presoje ISO 14001.