Letno poročilo 2012

Notranje kontrole v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Notranje računovodske kontrole sledijo cilju zagotavljanja točnosti, zanesljivosti in popolnosti računovodskih evidenc in s tem zagotavljanju resnične in poštene predstavitve podatkov v računovodskih izkazih, pripravljenih skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

S kontrolnimi postopki zagotavljamo, da se:

  • poslovne spremembe izvajajo skladno s standardi, zakoni, pravilniki in navodili,
  • stanje v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem,
  • poslovne spremembe evidentirajo točno in pravilno z namenom realnega izkazovanja sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Pomemben del kontrolnih postopkov v zvezi z računovodskim poročanjem je že vgrajenih v informacijski sistem SAP. Tveganja na tem segmentu uspešno znižujemo tudi z ustreznim strokovnim izobraževanjem zaposlenih, tako z vidika računovodenja kot tudi poznavanja informacijskega sistema.