Letno poročilo 2012

Nadzorni svet

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet se je v okviru svojih pooblastil redno seznanjal s poslovanjem Telekoma Slovenije ter celotne skupine. Sestal se je na 13 rednih in 3 dopisnih sejah. Nadzorniki so sproti obravnavali strateško pomembne aktivnosti in predloge uprave, se nanje aktivno odzivali ter posredovali svoja stališča. Delovanje nadzornega sveta je podrobneje predstavljeno v Poročilu nadzornega sveta .

Pomembnejše aktivnosti:

 • seznanjal se je s potekom projekta prenove poslovnih procesov in s poslovanjem družb skupine,
 • potrdil je posodobljen Strateški načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2012 – 2016,
 • obravnaval je posebno revizijsko poročilo o sklenjenih poslih Skupine Telekom Slovenije v letih 2006 – 2011,
 • imenoval je novega predsednika uprave in člana uprave ter dajal soglasja k imenovanju direktorjev hčerinskih družb;
 • potrdil je uvajanje mobilnega podatkovnega omrežja naslednje generacije LTE,
 • potrdil je projekt uvedbe brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana,
 • obravnaval in podprl je ukrepe uprave za izboljšanje in dolgoročno stabilno poslovanje,
 • potrdil je poslovni načrt Skupine Telekom Slovenije za leto 2013 s projekcijo do leta 2017,
 • potrdil je spremembo organiziranosti Telekoma Slovenije,
 • potrdil je projekt Planet TV in strateško partnerstvo z Antenna Group,
 • potrdil je nakup deležev manjšinskih lastnikov v družbah Primo in Aneks. 


Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je sestavljen iz devetih članov. Šest je predstavnikov kapitala, trije pa so predstavniki delavcev. Vsi člani nadzornega so podali izjave o izpolnjevanju kriterijev neodvisnosti v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb za leto 2012 (objavljeno na spletni strani družbe. Štiriletni mandat predstavnikov kapitala traja do 26. 4. 2013, predstavnikov zaposlenih pa do 13. 11. 2013.
Nadzorni svet so na dan 31.12. 2012 sestavljali:

Predstavniki kapitala:

1. mag. Tomaž Berginc, predsednik nadzornega sveta

 • magister ekonomskih znanosti,
 • predsednik uprave družbe ETI Elektroelement Izlake,
 • predsednik nadzornega sveta Razvojnega centra Celje IRC.

2. dr. Tomaž Kalin, podpredsednik

 • doktor tehniških znanosti,
 • neodvisni konzultant.

3. dr. Jaroslav Berce, član

 • doktor znanosti, družboslovna informatika,
 • zaposlen na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani,
 • predsednik nadzornega sveta ELES (od oktobra 2011 do decembra 2012).

4. dr. Marko Hočevar, član

 • redni profesor za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani,
 • član nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije.

5. mag. Nataša Štelcer, članica 

 • univerzitetna diplomirana pravnica, magister pravnih znanosti,
 • odvetnica.

6. Franci Mugerle, član

 •  univerzitetni diplomiran ekonomist,
 • prokurist v podjetju MAOP Računalniški inženiring Ljubljana.

 

Predstavniki zaposlenih:

1. Milan Richter, podpredsednik

 • elektrotehnik – elektronik,
 • zaposlen v Sektorju za fiksno dostopovno omrežje,
 • predsednik sindikata SELEKS,
 • predsednik Konference sindikatov Telekom Slovenije,
 • član sveta delavcev.

2. Martin Gorišek, član

 • diplomirani poslovni informatik,
 • vodja Centra za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Celje,
 • predsednik sveta delavcev.

3. Branko Sparavec, član

 • magister prava,
 • zaposlen v Sektorju skrb za uporabnike.
   


Komisije nadzornega sveta – sestava in delovanje

Vse štiri komisije nadzornega sveta so v letu 2012 delovale v nespremenjeni sestavi. Obravnavale so vsebine s posameznih strokovnih področij, skladno s svojimi pristojnostmi in nalogami, opredeljenimi v politiki upravljanja družbe.

Revizijska komisija se je sestala na petih sejah, na katerih je obravnavala predvsem poročila Službe notranje revizije in letni načrt njenega dela, obdobna poročila o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in druga poročila, analize in programe.

Člani komisije:

 • dr. Marko Hočevar,
 • dr. Jaroslav Berce,
 • mag. Nataša Štelcer,
 • Branko Sparavec,
 • dr. Sergeja Slapničar, zunanja članica.

Pomembnejše obravnavane vsebine:

 • posebna revizija,
 • pismo poslovodstvu One in Ipko,
 • letno poročilo Skupine Telekom Slovenije za leto 2011 in predlog za izbor revizorja,
 • poročilo službe notranjega revidiranja za leto 2011,
 • zunanja revizija IT-sistemov,
 • polletno poročilo o poslovanju Telekoma Slovenije in Skupine Telekom Slovenije I - VI 2012,
 • polletno poročilo službe notranjega revidiranja za leto 2012,
 • poročila o stanju terjatev, o rezervacijah sredstev, CAPEX, o stroških dela,
 • analiza zalog in obstoječa ocena projektnega vodenja,
 • osnutek cenitve nepremičnin v Telekomu Slovenije,
 • program optimizacije nepremičnin,
 • informacija o poslovanju Skupine Telekom Slovenije I - IX 2012,
 • projekt obvladovanja obratnega kapitala,
 • ukrepi za izboljšanje projektnega dela.

Pregledali so tudi svetovalne pogodbe. Dveh sej se je udeležil revizor pooblaščene revizijske hiše Ernst & Young, na dveh pa je bil prisoten odvetnik (ko je revizijska komisija pregledovala rezervacije in tveganja zaradi tožb). Na seje so bili redno vabljeni predstavniki Službe notranjega revidiranja Telekoma Slovenije. Posebno pozornost je komisija namenjala obvladovanju tveganj. Preverjala je tveganja na področju tožb in v zvezi s tem oblikovanje rezervacij.

Tehnična komisija je na svojih petih sejah obravnavala investicije na tehničnem in informacijskem področju.

Člani komisije:

 • dr. Tomaž Kalin,
 • Martin Gorišek,
 • Franci Mugerle.

Pomembnejše obravnavane vsebine:

 • poslovni načrt in ekonomika projekta zajema kabelskega omrežja in prenosa v informacijski sistem Network Engineer ,
 • strategija razvoja omrežne infrastrukture in storitev IP v Telekomu Slovenije (IP/MPLS - Internet protocol/Multiprotocol Packet Labeled Switching ),   
 • seznanitev z aktivnostmi službe za raziskave in razvoj,
 • pregled projektnih aktivnosti,
 • uvajanje tehnologije IP V6 v omrežje Telekoma Slovenije,
 • predlog Telekoma Slovenije za doseganje ciljev Digitalne agende,
 • modernizacija mobilnega omrežja z uvedbo četrte generacije mobilnih komunikacij LTE in
 • nadgradnja omrežja družbe Ipko.

Kadrovska komisija se je sestala na sedmih sejah in na eni dopisni seji, na katerih se je ukvarjala s postopki kadrovanja vodstvenih kadrov, z njihovim imenovanjem in s sistemom nagrajevanja.  

Člani komisije:

 • mag. Tomaž Berginc,
 • dr. Tomaž Kalin,
 • Milan Richter.

Pomembnejše obravnavane vsebine:

 • priprava postopka imenovanja članov uprave in določitev njihovih kompetenc,
 • sistem plačil in določitev ciljev članom uprave za leto 2012 za določitev njihovega sprejemljivega prejemka,
 • določitev kompetenc članov nadzornega sveta in postopek predlaganja novih članov,
 • prejemki direktorjev hčerinskih družb in  
 • imenovanje kandidatov za predsednika uprave, člana uprave družbe ter kandidatov za poslovodne funkcije pomembnejših odvisnih družb v skupini.

Komisija za spremljanje priprave strateškega načrta Skupine Telekoma Slovenije in projekta Orion se je sestala na štirih sejah, na katerih je obravnavala potek in vsebino postopkov konsolidacije družb v Skupini Telekom Slovenije in pripravo strategije družbe.

Člani komisije:

 • dr. Jaroslav Berce,
 • Milan Richter,
 • dr. Bogomir Kovač, zunanji član.

Ključne obravnavane teme: 

 • informacije predsednika uprave Telekoma Slovenije o aktivnostih v procesih po združitvi družb v skupini,  
 • uresničevanje strategije s ciljnim vodenjem,
 • pregled stanja strateških projektov, kot so projekt razvoja storitev računalništva v oblaku (projekt Cirus), projekt korporativnega upravljanja in projekt optimizacije obratnega kapitala, načrt njihove realizacije in povezava z IT,
 • strateški poslovni načrt Telekoma Slovenije za obdobje 2012 – 2016 in
 • akti korporativnega upravljanja.

Pri pripravi strateškega poslovnega načrta se je komisija v začetni fazi posvetila metodologiji poslovnega načrta in se kasneje vključila v celoten nastanek dokumenta. Strateški poslovni načrt, sprejet aprila 2011, je bil junija 2012 posodobljen.


Nagrajevanje članov nadzornega sveta

Delničarji so na 22. skupščini sprejeli sklep o razveljavili sklepa 20. skupščine dne 31. 8. 2011 in s tem ukinili kritje stroškov izobraževanja in izpopolnjevanja članov nadzornega sveta. Pri ostalih plačilih in povračilih stroškov ni bilo sprememb. Nadzorniki so upravičeni do plačila sejnin, osnovnega plačila za opravljanje funkcije in doplačila za sodelovanje v komisijah nadzornega sveta. Zneski plačil so fiksno določeni s sklepom 20. skupščine delničarjev. Določeni so tudi najvišji letni zneski in kriteriji upravičenosti do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja. Zneski plačil članom nadzornega sveta so prikazani v Računovodskem poročilu.