Letno poročilo 2012

Komuniciranje z deležniki

Pri komuniciranju s ključnimi deležniki upoštevamo izhodišča, opredeljena v sprejeti strategiji komuniciranja, ki je sestavni del naše politike upravljanja. Ta narekuje dolgoročno usmerjeno, sistematično, proaktivno in dvosmerno komuniciranje z ključnimi deležniki, s katerimi gradimo, vzdržujemo in nenehno nadgrajujemo odnose.

Komuniciranje vključuje interno komuniciranje z zaposlenimi in komuniciranje z zunanjimi javnostmi, kot so delničarji, uporabniki, regulatorji in državni organi, dobavitelji in drugi poslovni partnerji, analitiki, mediji in lokalna ter širša skupnost. O komuniciranju s posameznimi skupinami deležnikov poročamo tudi v poglavjih, kjer celovito obravnavamo odgovornost do zaposlenih, investitorjev/delničarjev, dobaviteljev ter lokalne in širše skupnosti.  


Komuniciranje z mediji

V Telekomu Slovenije vseskozi namenjamo posebno pozornost medijem, urednikom in novinarjem in si prizadevamo za vzajemno odprte odnose. Pri tem uporabljamo različna orodja stroke odnosov z javnostmi. Medije redno obveščamo o novostih na tehnično-tehnološkem, storitvenem, prodajnem in poslovnem področju. Upoštevajoč pomembnost tematike, pripravljamo redna novinarska neformalna ali formalna srečanja, novinarske konference in druge dogodke. Z uredniki in novinarji imamo tudi pogosta osebna srečanja. Seznanjamo jih s poslovanjem družbe prek rednih trimesečnih novinarskih konferenc, obveznih objav na straneh Ljubljanske borze in s posebnimi sporočili za medije. Na novinarska vprašanja odgovarjamo sproti, vsekakor pa v zakonsko predpisanem roku.

Pri delu z medijskimi hišami, uredniki in novinarji ohranjamo visoko profesionalen odnos, kar se odraža tudi medijskih objavah. Na ravni Skupine Telekom Slovenije je bilo prek deset tisoč objav, število objav z geslom Telekom Slovenije pa je bilo 20 % višje kot v letu 2011. Pod geslom Telekom Slovenije je bilo skoraj 60 % pozitivne publicitete. Ta se nanaša predvsem na teme, kot so poslovni rezultati, komercialna televizija Planet TV, podjetniški pospeševalnik TSstartup in uradni zagon LTE omrežja. Negativno publiciteto, te je bilo 12,4 % od celotne publicitete, predstavljajo: skupščina delničarjev, prejem odločbe Urada za varstvo konkurence glede Itak Džabest in prodaja državnega deleža v Telekomu Slovenije. Večji delež objav je bil v elektronskih medijih (57 %).

Analiza medijskih objav kaže, da so bile v letu 2012 najbolj izpostavljene teme o poslovanju in poslovnih rezultatih, naložbah in razvoju, novih storitvah in tehnologijah ter novostih v prodaji. Komuniciranje o korporativnih temah je združeno na ravni matične družbe, o vseh drugih temah pa družbe komunicirajo samostojno, po načelih, ki veljajo za celotno skupino.


Komuniciranje z regulatorji in državnimi organi

Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK) in sorodni organi v državah, kjer delujejo naše družbe, sodijo med pomembne deležnike, saj je področje telekomunikacij med najbolj reguliranimi gospodarskimi panogami. Pomembno vlogo, zlasti na področju zakonodaje, imajo tudi pristojna ministrstva in drugi državni organi.

V Skupini Telekom Slovenije skrbimo za dosledno upoštevanje veljavnih predpisov, priporočil in odločitev regulatorjev ter se po potrebi odzivamo s strokovno utemeljenimi argumenti. Družbe skupine v različnih državah se s strokovnimi predlogi aktivno vključujejo v proces priprave zakonodaje s področja elektronskih komunikacij (v letu 2012 predvsem v Sloveniji in v Makedoniji).