Letno poročilo 2012

Izjava o spoštovanju določb Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da Telekom Slovenije, d. d., pri svojem delu in poslovanju spoštuje zakonska določila, dobro poslovno prakso in Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki je bil sprejet 8. 12. 2009 in se je pričel uporabljati 1. 1. 2010 (v nadaljevanju: Kodeks). Kodeks je javno dostopen v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d., na tem naslovu.

Izjava se v skladu s Priporočilom javnim družbam za obveščanje z dne 22. 11. 2010, izdanim s strani Ljubljanske borze, d. d., nanaša na obdobje preteklega poslovnega leta, torej od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Od zaključka obračunskega obdobja do objave te izjave je družba realizirala Priporočilo 20 in sprejela krovni dokument Strategijo komuniciranja, čeprav je strategija komuniciranja s ključnimi javnostmi, kot so obstoječi in potencialni vlagatelji, mediji, zaposleni, opredeljena tudi v drugih internih aktih družbe.

Uprava in nadzorni svet družbe v nadaljevanju tudi pojasnjujeta, katerih posamičnih priporočil Kodeksa in iz katerih razlogov družba ni uveljavila:

Poglavje: Razmerje med družbo in delničarji

  • Priporočilo 4.2: Družba vodi odprto in transparentno politiko komuniciranja in obveščanja. Ker je politika upravljanja in komuniciranja glede naložbe pravica, pristojnost in dolžnost vsakega posameznega delničarja, družba tudi vsakemu posameznemu delničarju prepušča vodenje in komuniciranje z javnostmi glede njegovih namer o politiki upravljanja z naložbo v javni delniški družbi. Med večjimi delničarji so Republika Slovenija, institucionalni ter individualni vlagatelji.

Poglavje: Nadzorni svet

  • Priporočilo 8.10: V letu 2012 je nadzorni svet pri določanju ciljev članov uprave in meril za variabilna plačila spoštoval Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).

Poglavje: Uprava

  • Priporočilo 16: Pri določanju sistema plačil upravi mora družba spoštovati Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).

Poglavje: Revizija in sistem notranjih kontrol

  • Priporočilo 18.3: Družba pri izboru revizijske družbe ter glede ključnega revizijskega partnerja upošteva določila 45. člena Zakona o revidiranju.

Poglavje: Transparentnost poslovanja

  • Priporočilo 20.2: Družba v celoti spoštuje pravila komuniciranja, ki zavezujejo javne delniške družbe. V ta namen je sprejela tudi ustrezne dokumente, s katerimi so seznanjeni vsi deležniki.
  • Priporočilo 22.7: Družba razkriva bruto in neto prejemke vsakega posameznega člana uprave in nadzornega sveta, vključno z razčlembo po vrstah, skladno z zakonodajo.

Nekatera priporočila Kodeksa za družbo v obravnavanem obdobju niso bila relevantna, zato jih posebej ne izpostavljamo. Obveznosti, naložene družbi oziroma njenim organom za določene primere, bo družba izpolnila, ko bo nastal tak primer. Ob morebitnem odstopanju od podane izjave o spoštovanju Kodeksa bo družba poskrbela za ustrezno pravočasno objavo.

Družba Telekom Slovenije, d. d., bo priporočilom Kodeksa sledila tudi v prihodnje in skladno s tem izpopolnjevala svoj sistem upravljanja.

Vsebina izjave o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb je tudi del Letnega poročila za leto 2012.

Izjava o spoštovanju določb Kodeksa upravljanja javnih delniških družb je dostopna na spletnih straneh družbe .

 

  rudolf_ skobe.png   berginc3.gif
mag. Rudolf Skobe
predsednik uprave
mag. Tomaž Berginc
predsednik nadzornega sveta