Letno poročilo 2012

Izjava o spoštovanju določb Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države

V skladu s 73. točko Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države uprava in nadzorni svet družbe izjavljata, da Telekom Slovenije, d. d., pri svojem delu in poslovanju spoštuje: 

  • Kodeks upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, ki ga je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljevanju: AUKN) sprejela dne 18. 1. 2011 (v nadaljevanju: Kodeks), in
  • na njegovi podlagi izdana Priporočila in pričakovanja Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije do družb z lastništvom države z dne 17. 11. 2011, kakor tudi
  • nadaljnja posamična priporočila, objavljena v tem letu.

Kodeks je javno dostopen v slovenskem in angleškem jeziku, priporočila pa v slovenskem jeziku na spletnih straneh Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije na tem naslovu .

Izjava se nanaša na obdobje preteklega poslovnega leta, to je od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

Družba je v letu 2012 sprejela noveliran Kodeks poslovne etike družbe Telekom Slovenije , d. d., ki je objavljen tudi na spletnih straneh družbe .

Z zaključkom projekta ERM 31. 12. 2012 je družba vzpostavila sistem celovitega obvladovanja tveganj, tako da družba deluje v skladu s Priporočilom št. 3 Upravljanje tveganj, notranje kontrole ter notranja revizija.

Uprava in nadzorni svet družbe pojasnjujeta, katerih priporočil Kodeksa družba ni uveljavila:

Izbira kandidatov za člane organov nadzora in oblikovanje predlogov za skupščino - Priporočilo št. 77: Nadzorni svet ima kadrovsko komisijo, v kateri ni zunanjega strokovnjaka, ki bi ga nadzorni svet izbral na predlog AUKN in ki prevzame vlogo predsednika te komisije (oz. nominacijskega odbora). Nadzorni svet se še ni opredelil do tega priporočila, ker meni, da ima AUKN kot večinski lastnik družbe dovolj pravnih možnosti izven nadzornega sveta, da vpliva na kadrovsko politiko pri izboru članov nadzornega sveta. Izbor članov uprave pa je v pristojnosti nadzornega sveta. Nadzorni svet je v letu 2012 določil postopek izbire članov uprave, kot oblikovanje predloga kandidatov za člane nadzornega sveta, kot tudi želene kompetence.

Uprava in nadzorni svet družbe v nadaljevanju tudi pojasnjujeta, katerih posamičnih priporočil AUKN družba ni uveljavila in iz katerih razlogov družba ni uveljavila:

Priporočilo št. 4 Kvartalno poročanje o poslovanju družbe/skupine: Družba sledi Priporočilom javnim družbam za obveščanje in določilom ZTFI glede objavljanja letnih, polletnih in kvartalnih rezultatov družbe in Skupine Telekom Slovenije, s katerimi pa to priporočilo ni skladno. Družba objavlja rezultate v predpisanem roku, t. j. pri kvartalnem (3 in 9 mesečnem) poročanju v dveh mesecih po koncu obdobja, letno poročilo pa v 4 mesecih po koncu obdobja. Tudi v prihodnje bo družba objavljala rezultate v teh rokih na svojih spletnih straneh in na sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, kjer med drugim objavlja finančni koledar s predvidenimi datumi javnih objav in dogodkov, ki se nanašajo na letno, polletno in četrtletna poročila. Z operativnimi navodili AUKN se od družb pričakuje zelo detajlno prikazovanje podatkov. Skladno z operativnimi navodili bomo posredovali podatke za matično družbo, za ostale družbe in skupino pa enake objave kot za javno objavo na sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, skladno s pravili borze. Pri poročanju o poslovanju družbe/skupine upoštevamo svoje obveznosti, predpise in interne akte, ki se nanašajo na zaupne ali poslovno občutljive podatke, ki so opredeljeni kot poslovne skrivnosti. S temi podatki in informacijami se seznanjata le uprava in nadzorni svet in jih zaradi njihove narave tudi v prihodnje ne bomo razkrivali.

Priporočilo št. 5 Triletno poslovno načrtovanje družbe/skupine: Družba s petletnim planom izpolnjuje obveznost triletnega poslovnega načrtovanja. Pri razkrivanju poslovnih načrtov bo družba upoštevala svoje obveznosti, predpise in interne akte, ki se nanašajo na zaupne ali poslovno občutljive podatke in informacije, ki imajo značaj poslovne skrivnosti in so vključene v te načrte, saj bi njihovo razkritje negativno vplivalo na konkurenčni položaj matične družbe, družb v skupini in celotno skupino. S temi podatki in informacijami se seznanjata le uprava in nadzorni svet. Iz navedenega razloga družba ne bo zadostila vsem zahtevam o posredovanju poslovnih načrtov po tem priporočilu.

Priporočilo št. 6 Transparentnost postopkov sklepanja poslov, ki zadevajo izdatke družbe/naročilo blaga in storitev, donatorstvo in sponzorstvo : Nadzorni svet in uprava družbe sta natančno preučila vse dejanske in pravne okoliščine v zvezi z realizacijo tega priporočila. Nadzorni svet ocenjuje, da so postopki izbora in sklepanja poslov, kot jih predvideva priporočilo, že določeni z internimi akti družbe in se jih tudi izvaja. Skozi medletna in letna poročila o poslovanju se ugotavlja poraba sredstev za namene sponzorstva, donatorstva ter naročanja blaga in storitev. Nadzorni svet je vzpostavil sistem kontrol, ki ga bo izvajal na podlagi obveznega poročanja uprave o predmetnih pogodbenih odnosih s pogodbenimi partnerji, pri katerih bo v primeru sponzorstev in donatorstev vrednost pogodbenega odnosa presegla 10.000 evrov na letni ravni, pri naročanju blaga nad 1 milijon evrov in storitev pa bo presegla 100.000 evrov na letni ravni. Te posle nadzorni svet spremlja četrtletno. V skladu s poslovnimi interesi družbe in zaradi varovanja poslovnih skrivnosti iz pogodbenih razmerij in podatkov, katerih razkritje bi lahko škodilo konkurenčnemu položaju družbe ali družbi povzročilo škodo, nadzorni svet priporoča, da se družba ne ravna po Priporočilu št. 6 AUKN glede objav na spletni strani družbe z navedbo upravičenega prejemnika (donatorstvo, sponzorstvo) oz. izbranega ponudnika (naročilo blaga in storitev), vrsto posla in vrednostjo sklenjenega posla, razen v primerih pomembnejših sponzorstev in donacij, ko se prejemniki teh sredstev tudi predhodno strinjajo z objavo podatkov o prejemniku. Tudi v tem primeru se podatka o vrednosti posla ne objavi.

Priporočilo št. 7 Optimizacija stroškov dela v letu 2011 in 2012: V letu 2012 je masa za stroške dela ostala na ravni mase za stroške dela v letu 2010. Trinajsta plača je določena z dogovorom med družbo in sindikati v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo in bo izplačana v primeru doseganja kriterijev po revidiranih rezultatih in potrditvi na nadzornem svetu Telekoma Slovenije v letu 2013. Predvideva se izplačilo v višini 11 % mesečne povprečne plače na zaposlenega. Skupaj s plačo za mesec april 2012 je bil zaposlenim izplačan regres za letni dopust v višini 763,06 evra bruto na zaposlenega, razen poslovodstva. Božičnica je bila izplača v decembru 2012 v višini 650,00 bruto evrov na zaposlenega v skladu z dogovorom med družbo in sindikati. Božičnica ni bila izplačana poslovodstvu družbe. Glede na to, da sindikati kot pogodbeni partnerji niso podali soglasja, da se objavljajo:

  • v celotnem besedilu za družbo/skupino zavezujoče kolektivne pogodbe oz. dogovori s predstavniki delavcev, ki se nanašajo na plačilo za delo,
  • podatki za leto 2010,

družba teh podatkov ne bo javno objavljala.

Nadzorni svet je sprejel metodologijo poročanja in metodologijo obvladovanja tveganj ter preko svoje revizijske komisije spremlja poslovanje družbe, uprava pa skozi koncept celovitega upravljanja s stroški uvaja sistematičen pristop izboljševanja stroškovne učinkovitosti družbe na vseh področjih.

Priporočilo št. 14 Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupine:

Družba predvideva uvedbo modela EFQM v redno uporabo v skladu s tem priporočilom predvidoma v drugi polovici letošnjega leta (od začetka priprave plana za leto 2014) po izvedenih šolanjih internih presojevalcev in izvedeni prvi samooceni.

Obveznosti, naložene družbi oziroma njenim organom za določene primere, bo družba izpolnila, ko bo nastal tak primer. Ob morebitnem odstopanju od podane izjave o spoštovanju Kodeksa in samostojnih priporočil AUKN bo družba poskrbela za ustrezno pravočasno objavo.

Družba Telekom Slovenije, d. d., bo priporočilom Kodeksa in samostojnim priporočilom Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije sledila tudi v prihodnje in skladno s tem izpopolnjevala svoj sistem upravljanja.

Vsebina izjave o upravljanju družbe je tudi del Letnega poročila za leto 2012.

Izjava o upravljanju družbe je dostopna na spletnih straneh družbe .

 

  rudolf_ skobe.png   berginc3.gif
mag. Rudolf Skobe
predsednik uprave
mag. Tomaž Berginc
predsednik nadzornega sveta