Letno poročilo 2012

Korporativno upravljanje

Ključni dolgoročni cilj upravljanja, ustvarjanje vrednosti za delničarje na dolgi rok, smo uresničevali z upoštevanjem smernic politike upravljanja in celovite družbene odgovornosti po načelih trajnostnega razvoja. Delovali smo v dobro zaposlenih, širše skupnosti ter drugih deležnikov. Spoštovali smo veljavno zakonodajo, priporočila slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Kodeks upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in mednarodna priporočila, kot so Smernice OECD za korporativno upravljanje. V odvisnih družbah skupine smo uveljavljali enotne standarde upravljanja, skladno z zakonskimi predpisi posameznih držav. 

Poudarki leta 2012


  • Mag. Rudolf Skobe od 1. 9. 2012 novi predsednik uprave Telekoma Slovenije.
  • Mag. Mateja Božič na seji nadzornega sveta 28. 12. 2012 imenovana za novo članico uprave Telekoma Slovenije, z mandatom od 1. 1. 2013.
  • Nadzorni svet potrdil posodobljen Strateški načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2012 – 2016.
  • Nadaljevanje mesečnih strateških kolegijev odvisnih družb, ki pomembno prispevajo k sprotni in pravočasni izmenjavi informacij med upravo Telekoma Slovenije ter upravami odvisnih družb.
  • Nadzorni svet potrdil spremembo organiziranosti Telekoma Slovenije, ki bo omogočala večjo učinkovitost poslovanja.
  • Poleg dostopa do vseh skupščinskih gradiv in prenosa sej v živo so na spletu odslej tudi posnetki skupščin delničarjev. 

Politika upravljanja

Korporativno upravljanje v Skupini Telekom Slovenije temelji na načelih in usmeritvah Politike upravljanja družbe Telekom Slovenije, d. d. , ki velja od decembra 2011. Uprava in nadzorni svet sta pri opravljanju svojih nalog upoštevala interese deležnikov ter oblike sodelovanja z njimi, politiko povezav matične družbe z odvisnimi družbami ter svoje zaveze, pristojnosti in odgovornosti. Le-te izhajajo iz veljavne zakonodaje in so opredeljene tudi v poslovnikih o delu uprave ter nadzornega sveta in v Statutu družbe Telekom Slovenije, d. d. V začetku leta 2013 je nadzorni svet potrdil nov poslovnik o delu uprave, ki na novo določa pristojnosti članov uprave. (več na najdete na tej povezavi )

Politika upravljanja in drugi našteti dokumenti so dostopni na spletnem mestu www.telekom.si , podstran Središče za vlagatelje, rubrika Upravljanje družbe .