Letno poročilo 2012

Izjava odgovornosti o uprave

Člani uprave Telekoma Slovenije, d. d., odgovorni za sestavo letnega poročila družbe Telekom Slovenije, d. d., in Skupine Telekom Slovenije za leto 2012 zagotavljamo, da je po našem najboljšem vedenju pričujoče letno poročilo z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno skladno z Mednarodnimi računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah.

Letno poročilo družbe Telekom Slovenije, d. d., in Skupine Telekom Slovenije z računovodskimi izkazi in pojasnili daje resnično in pošteno sliko sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe Telekom Slovenije, d. d., in Skupine Telekom Slovenije ter vključuje pošten prikaz informacij o pomembnih poslih s povezanimi osebami skladno s predpisi.

Uprava prav tako izjavlja, da so računovodski izkazi skupine in družbe pripravljeni ob predpostavki nadaljevanja poslovanja v prihodnosti, da se izbrane računovodske usmeritve dosledno uporabljajo in da so razkrite morebitne spremembe le-teh.

Uprava je odgovorna za ukrepe za preprečevanje in odkrivanje prevar ter nepravilnosti, prav tako za ohranjanje vrednosti premoženja družbe Telekom Slovenije, d. d., in Skupine Telekom Slovenije.

Uprava družbe Telekom Slovenije, d. d.

  rudolf_ skobe.png   zoran_vehovar_crn.jpg   zoran_janko.jpg   mateja bozic_crn.jpg    senica_new.jpg
mag. Rudolf Skobe
predsednik uprave
mag. Zoran Vehovar
podpredsednik uprave
Zoran Janko
član uprave
mag. Mateja Božič
članica uprave
Darja Senica
članica uprave in delavska direktorica