Letno poročilo 2012

Poudarki poslovanja Skupine Telekom Slovenije

V letu 2012 smo:

 • dosegli 793,1 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je 3,8 % manj kot leto prej,
 • dosegli 43,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 28 % več od doseženega v letu 2011,
 • ustvarili 62,5 milijona evrov dobička iz poslovanja, oziroma 1,1 % manj kot leto prej,
 • znižali neto finančni dolg na dan 31. 12. 2012 za 15 % glede na leto 2011 in izboljšali razmerje NFD/EBITDA z 1,52 na 1,37,
 • nadaljevali proces stroškovne optimizacije ter celovite prenove poslovanja in optimizacije procesov za dolgoročni, trajnostni razvoj družb Skupine Telekom Slovenije,
 • uvedli številne novosti in izboljšave storitev ter omrežij za še večjo mobilnost uporabnikov, kot so:
  • nadgradnja širokopasovnega mobilnega omrežja s tehnologijo LTE (Long Term Evolution),
  • nove uporabniške aplikacije za mobilne naprave in lastna televizija PlanetTV,
  • širitev nabora upravljanih storitev in računalništva v oblaku in
  • druge novosti ter izboljšave na področju storitev in omrežij,
 • okrepili sinergije med družbami Skupine Telekom Slovenije (npr. postavitev predplačniškega sistema družbe One s prenosom enotne IT rešitve Telekoma Slovenije),
 • podpisali novo listino korporativne odgovornosti ETNO.

V letu 2013 bomo:

 • zagotavljali našim uporabnikom dostop do najsodobnejših telekomunikacijskih in z njimi povezanih IT ter multimedijskih storitev ter jim omogočali mobilnost, 
 • okrepili sinergije v skupini,
 • povečali prihodke od zahtevnejših IT in multimedijskih storitev,
 • nadaljevali z optimizacijo stroškov nabave ter povečali učinkovitost investicij in dela,
 • upravljali ekonomske, družbene in okoljske vplive našega poslovanja, skladno z načeli trajnostnega razvoja.

 

Razmere v panogi telekomunikacij, ki zaznamujejo poslovanje Skupine Telekom Slovenije:

 • Večini prvotnih operaterjev, zlasti tistim, ki nimajo naložb na rastočih trgih zunaj EU, se zaradi zaostrenih makroekonomskih razmer znižujejo prihodki iz nosilnih storitev fiksne in mobilne telefonije, ob hkratnem umirjanju rasti trga fiksnih širokopasovnih priključkov.
 • Operaterji se na to odzivajo z zniževanjem stroškov in z dolgoročno širitvijo poslovanja na rastoča področja, povezana s televizijo, mobilnimi širokopasovnimi storitvami, digitalnim oglaševanjem, upravljanimi storitvami, storitvami v oblaku, čemur sledimo tudi v družbah Skupine Telekom Slovenije.
 • Zaradi makroekonomske situacije in posledično konkurenčnega boja je prisoten pritisk na zniževanje cen.


Finančni kazalniki

v tisoč EUR   2012 2011 Ind. 12/11
Poslovni prihodki 793.057 824.507 96
EBITDA 241.563 255.616 95
Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v % 30,5 % 31,0 % 98
EBIT - dobiček iz poslovanja 62.531 63.250 99

Donosnost prodaje (RoS) v %

 = EBIT/čisti prihodki od prodaje)
8,0 % 7,8 % 103
Čisti poslovni izid 43.687 34.011 128
Sredstva 1.554.737 1.575.314 99
Kapital 814.717 815.275 100
Donosnost sredstev (ROA) v % 2,8% 2,1% 133
Donosnost kapitala (ROE) v % 5,7% 4,4% 129
Razmerje med kapitalom in sredstvi (Equity Ratio v %) 52,4 % 51,8 % 101
Neto finančni dolg 330.287 388.591 85


Drugi ekonomski kazalniki

v tisoč EUR   2012 2011 Ind. 12/11
Distribuirana ekonomska vrednost 604.410 610.998 99
Dodana vrednost 227.766 223.484 102
Dodana vrednost na zaposlenega v EUR 47.032 46.554 103
Investicije v osnovna sredstva (CAPEX) 128.092 91.966 139
EBITDA - CAPEX (v tisoč EUR) 113.471 163.650 69
Delež EBITDA - CAPEX v EBITDA v % (Cash Margin) 47,0% 64,0% 73
Stroški dela 157.213 150.160 105
Davek iz dobička 2.575 14.807 17
Plačilo lastnikom – dividende 45.538 22.336 204


Družbeni kazalniki – zaposleni

v tisoč EUR   2012 2011 Ind. 12/11
Število zaposlenih 4.724 4.760 99
Stopnja fluktuacije v družbah v Sloveniji v % 4,5 % 2,8 % 161
Neposredni stroški izobraževanja 2.330 2.161 108
Število ur izobraževanja na zaposlenega 28,7 22,0 130


Družbeni kazalniki – skupnost

*Seštevek priključkov fiksne govorne telefonije in VoIP storitev.
  2012 2011 Ind. 12/11
Število priključkov mobilne telefonije 2.096.754 1.992.311 105
Število priključkov fiksne telefonije* 676.909 695.800 97
Število širokopasovnih priključkov 341.083 340.960 100
Delež sredstev za sponzorstva in donacije od poslovnih prihodkov 0,5 % 0,7 % 71


Okoljski kazalniki (Telekom Slovenije)

*Direktni okoljski stroški Telekoma Slovenije vključujejo stroške električne energije, goriva za vozni park in ogrevanje in stroške čiščenja ter komunalnih storitev.
  2012 2011 Ind. 12/11
Poraba električne energije (v milijonih kWh) 77,5 80,0 97
Direktni okoljski stroški* (v milijonih EUR) 676.909 695.800 97
Število širokopasovnih priključkov 12,2 11,9 102


Poslovni prihodki v milijonih evrov in število zaposlenih Skupine Telekom Slovenije

Telekom_LP_01_Poslovni prihodki v milijon evrih in sĚŚtevilo zaposlenih Skupine Telekom Slovenije .png

 

EBITDA in delež EBITDA v poslovnih prihodkih Skupine Telekom Slovenije

Telekom_LP_02_EBITDA in delezĚŚ EBITDA v poslovnih prihodkih Skupine Telekom Slovenije.png

 

Dobiček iz poslovanja in čisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije v milijonih evrov

Telekom_LP_03_DobicĚŚek iz poslovanja in cĚŚisti poslovni izid Skupine Telekom Slovenije v milijon evrih .png

 

Sestava virov sredstev in neto dolg Skupine Telekom Slovenije v milijonih evrov

Telekom_LP_04_Sestava virov sredstev in neto dolg Skupine Telekom Slovenije v milijon evrih .png

 

Naložbe v osnovna sredstva v milijonih evrov in njihov delež v poslovnih prihodkih v %

Telekom_LP_05_NalozĚŚbe v osnovna sredstva v milijonih evrov in njihov delezĚŚ v poslovnih prihodkih v %.png