Letno poročilo 2012

Nabavna in logistična funkcija z odgovornostjo do okolja

Nabavna funkcija

Ena pomembnejših strateških novosti je centralizacija pristojnosti za izvedbo nabavnih postopkov za večino blaga in storitev v družbi. V aprilu smo uvedli enotno informacijsko podporo SAP ERP za nabavno funkcijo. Intenzivno smo sodelovali v projektu Prenova poslovnih procesov in uspešno izvedli naloge za racionalizacijo stroškov. Tako smo dosegli pozitivne finančne učinke oziroma prihranke. Okrepili smo tudi sodelovanje z odvisnimi družbami v skupini, na osnovi katerega bomo prenašali dobro prakso in dosegali pozitivne učinke nabavnih sinergij.

 

Logistična funkcija

Skladno s strateškim ciljem centralizacije logistične dejavnosti smo pripravili ustrezen elaborat s ciljem povečanja produktivnosti dela in optimiziranjem delovnih procesov. Iz predlaganih aktivnosti smo že opustili skladiščno dejavnost na treh lokacijah. V tej smeri bomo nadaljevali do ukinitve vseh prevzemno- distribucijskih mest do leta 2014. Spremenili smo delovne procese, kar je neposredno vplivalo na izboljšanje produktivnosti.

Pomembnejši projekti in dodatne aktivnosti so bili:

  • postavitev logističnega procesa v okviru projekta WiFi MOL, na osnovi katerega že poteka izgradnja dostopovnih točk brezžičnega interneta, 
  • aktivno vključevanje sklopa logističnih procesov v aktivnosti drugih organizacijskih enot v okviru projekta razporejanja tehnikov WFM (work force management), ki temelji na pripravi, oskrbi in dostavi na blizu 100 lokacij za okoli 400 tehnikov, ter postavitev procesa povratne logistike.
 

Z učinkovito nabavo in logistiko zmanjšujemo vplive na okolje

Pri izvajanju nabavne in logistične funkcije posvečamo posebno pozornost zmanjševanju vplivov na okolje. Vsi dobavitelji se morajo v pogodbenem odnosu obvezati k spoštovanju veljavnih zakonskih zahtev in najboljše prakse s področij ravnanja z energijo in okoljem ter povezanih področij, še posebej pa določil, ki urejajo varstvo in zdravje pri delu, ravnanje s kemikalijami in drugimi nevarnimi snovmi, prevoz nevarnega blaga, varstvo pred požarom ter energetsko učinkovitost. Upoštevati morajo naše zahteve glede okoljske in energetske politike, načrta gospodarjenja z odpadki in navodila za ločeno zbiranje odpadkov po lokacijah ter vzdrževati stike z našimi odgovornimi osebami, pristojnimi za ravnanje z energijo in okoljem po lokacijah.

Uvedli smo vračljivo embalažo, kar je posledično vplivalo na zmanjšanje odpadnega kartona za 7 ton na letni ravni. Slednje je poleg ekološkega učinka vplivalo tudi na zmanjšanje stroška nabave embalaže. Z družbo ZEOS smo sodelovali v akciji vsesplošnega izobraževanja o pomembnosti ločevanja in recikliranja e-odpadkov (baterije, mobilni aparati ipd.).