Letno poročilo 2012

Regulativa elektronskih komunikacij

Spremembe na področju zakonodaje v EU

Poslanci Evropskega parlamenta, predstavniki Evropskega sveta in Evropske komisije so 28. 3. 2012 dosegli predhodni dogovor o novih pravilih EU o gostovanju, ki je sledil predlogu Evropske komisije iz leta 2011. Nova pravila, ki dodatno znižujejo cene pogovorov in potrošnikom omogočajo izbiro najboljšega ponudnika za gostovanje, so začela veljati 1. 7. 2012.

 

Slovenija

Zakonske novosti

Državni zbor je konec decembra 2012 sprejel Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom). Telekom Slovenije je v postopku nastajanja zakona v okviru GZS sodeloval s pobudami za spremembe, ki smo jih naslovili na delovna telesa parlamenta. Novi zakon predstavlja uskladitev nacionalne zakonodaje z regulatornim okvirom EU.

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije APEK (Agencija) je v letu 2012 oblikovala strokovno projektno skupino za vprašanja prihodnje rabe frekvenčnega prostora. Agencija bo v letu 2013 na podlagi izhodišč pripravila podlage za nacionalno strategijo, na osnovi katerih bo pripravila javni razpis za podelitev frekvenc.

Upoštevni trgi

 • Agencija je konec novembra objavila analizo trga 1 – Dostop do javnega omrežja na fiksni lokaciji (maloprodajni trg). Izdajo odločbe pričakujemo v prvem četrtletju 2013.
 • Skladno z odločbo so se 1. 7. 2012 znižale cene zaključevanja klicev v mobilna omrežja, na osnovi uredbe Evropskega parlamenta pa so se ponovno znižale cene mednarodnega »roaming« prometa.
 • Agencija je junija opravila novo analizo trga 15 - Dostop do javnih mobilnih telefonskih omrežij in posredovanje klicev iz teh omrežij (medoperaterski trg), v kateri je ugotovila, da pogoji za nadaljnjo regulacijo niso več podani. Z odločbo, ki je bila izdana 18. 9. in je začela veljati 3. 10. 2012, je trg tudi uradno deregulirala.
 • Agencija je dne 29. 2. 2012 ustavila dva postopka nadzora, ki ju je uvedla zaradi nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva. Gre za postopka v zvezi s cenami dostopa do mobilnega omrežja in posredovanja klicev ter SMS sporočil in v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti zagotavljanja preglednosti v zvezi z razčlenitvijo vzorčne ponudbe na trgu 15.
 

Kosovo

Zakonske novosti

V postopku priprave zakona o elektronskih komunikacijah je Ipko ministrstvu za ekonomski razvoj posredoval več pripomb in komentarjev. Zakon je bil oktobra sprejet in je pričel veljati 27. 11. 2012.

Kosovska skupščina je 6. 9. 2012 sprejela sklep o novi telefonski kodi države. V skladu z resolucijo bo morala Vlada Republike Kosovo izdati odločbo, ki bo nadomestila sedanje kode z albansko telefonsko kodo 355.

Upoštevni trgi

 • Z odločbami dne 29. 2. 2012 je bil PTK določen za operaterja s pomembno tržno močjo na sedmih analiziranih trgih: dostop do javnega telefonskega omrežja, javno dostopne nacionalne storitve, javno dostopne mednarodne storitve, posredovanje klicev v fiksnem omrežju, zaključevanje klicev v fiksnem omrežju, tranzitne storitve in razvezan dostop. 
 • Ipko je bil za operaterja s pomembno tržno močjo določen na trgu zaključevanja klicev v fiksnem omrežju. Z odločbo so bile naložene naslednje obveznosti: obveznost dostopa, obveznost zagotavljanja enakega obravnavanja, obveznost zagotavljanja preglednosti, obveznost ločitve računovodskih evidenc, obveznost cenovnega nadzora in prepoved navzkrižnega subvencioniranja. Ipko je svojo referenčno ponudbo RIO objavil 29. 5. 2012. Regulator TRA (Agencija) je 10. 7. 2012 od Ipka zahteval, da v desetih dneh prilagodi svojo vzorčno ponudbo.

Drugi postopki pred Agencijo

 • V prvem kvartalu je Agencija sprejela Regulacijo služnosti pravice poti in skupne uporabe infrastrukture. Regulacija določa osnove za uporabo javne infrastrukture in poskuša spodbujati njeno učinkovito uporabo. Ipko je v procesu sprejemanja podal svoje pripombe, ki so bile večinoma upoštevane.
 • 11. 10. 2012 je Agencija predložila uradni dopis, ki se nanaša na spor med Ipkom in PTK glede višine cene zaključevanja. Ipko zahteva znižanje cene zaključevanja v mobilnem in fiksnem omrežju ter zavrnitev vpeljave cene za obračun SMS sporočil, medtem ko PTK zahteva ravno nasprotno.
 

Makedonija

Zakonske novosti

V začetku leta, so bile objavljene spremembe zakona o elektronskih komunikacijah. Vključujejo možnost uporabe neporabljenih proračunskih sredstev regulatorja AEK (Agencija) za namene razvoja informacijske družbe in druge namene v interesu države, obveznost operaterjev, da omogočajo brezplačna SMS sporočila za namen razvoja turizma in razširitev pristojnosti Agencije na področju kontrole in merjenja parametrov kakovosti ter neionizirajočega sevanja.

Upoštevni trgi

 • Agencija je na več trgih analizirala in posodabljala kalkulacije reguliranih cen, ki jih je spremenila v drugi polovici leta.
 • Tretji krog analize trga 12 – Zaključevanje klicev v mobilnih omrežjih je Agencija zaključila 10. 4. 2012. T-mobile, One in VIP so bili ponovno določeni kot operaterji s pomembno tržno močjo. Največja sprememba se je zgodila pri cenah terminacije.

Drugi postopki pred Agencijo

Po razpisu za 2 DVB-T MUX sta bila One dodeljena 2x DVB-T MUXa za namen retransmisije nacionalnih programov.

 

Bosna in Hercegovina

Regulativni razvoj

V juniju 2012 je regulator RAK (Agencija) sprejel in objavil Splošni akt o prenosljivosti številk. Najpomembnejša sprememba je skrajšanje glasovnega opozorila s 30 na največ 4 sekunde.

Upoštevni trgi

V skladu z odločbo dne 18. 9. 2012 so bili BH Telecom, Telekom Srpske in Hrvatske telekomunikacije opredeljeni kot operaterji s pomembno tržno močjo na trgu storitev fiksne telefonije, storitev mobilne telefonije in na trgu zakupljenih vodov.

Drugi postopki pred Agencijo

Aprila je na Agenciji potekal glavni postopek v sporu med Aneksom in BH Telecomom zaradi omejitev glede zmogljivosti medomrežnih povezav, v juniju 2012 pa še glede zahteve za razširitev medomrežne povezave. Prvi postopek je bil zaključen v maju, tako da v kratkem pričakujemo odločitev Agencije. Drugi postopek je bil v juniju odložen za 45 dni. Zaradi nesprejemljivosti predloga Telekoma Srpske se postopek nadaljuje.

V septembru je med Aneksom in Telekomom Srpske potekal predhodni postopek glede obtožb s strani Aneksa zaradi zlorabe prevladujočega položaja na trgu, škarij cen in drugih nezakonitih dejanj. Ta postopek se je nadaljeval v oktobru pred gospodarskim okrožnim sodiščem v Banja Luki.

Pomembnejši postopki pred sodišči in organi s področja varstva konkurence

V letu 2012 je bilo pred Agencijo za varstvo konkurence (AVK) zoper Telekom Slovenije v teku 7 pomembnejših postopkov ugotavljanja domnevne zlorabe prevladujočega položaja. V tem letu ni bil uveden noben nov postopek proti Telekomu Slovenije.

V letu 2012 je AVK izdala odločbe v naslednjih pomebnejših postopkih:

 • odločba o ugotovitvi zlorabe prevladujočega položaja v zvezi s paketom mobilnih storitev Itak Džabest, zoper katero je Telekom Slovenije sprožil sodni postopek na Vrhovnem sodišču RS, saj meni, da očitane kršitve ni storil,
 • sklep o ustavitvi postopka ugotavljanja domnevne zlorabe prevladujočega položaja zaradi domnevnega onemogočanja zaključevanja klicev na št. bloke +386 43 in 49 na podlagi prijave družbe Akton zoper Telekom Slovenije (prej Mobitel).

Telekom Slovenije je udeležen tudi v več pomembnejših postopkih pred sodišči, v katerih je v letu 2012 prejel naslednje pomembnejše odločitve:

 • ugoditev Vrhovnega sodišča RS revizijskemu zahtevku Telekoma Slovenije za obnovo postopka v zadevi brezplačne dodelitve frekvenc UMTS družbi Tušmobil, zaradi česar mora APEK postopek obnoviti, 
 • prejem sodbe Višjega sodišča RS, ki je zavrnilo pritožbo družbe Sinfonika, d. d. – v stečaju proti Telekomu Slovenije za plačilo odškodnine zaradi zlorabe prevladujočega položaja z uvedbo storitve centreks in zaračunavanja DDI; sodba je pravnomočna, 
 • prejem sodbe okrožnega sodišča v Ljubljani v sporu tožeče stranke ABM, d. o. o., za plačilo odškodnine, zoper katero je Telekom Slovenije vložil pritožbo, 
 • prejem delne in vmesne sodbe v gospodarskem sporu tožeče stranke SKY NET, d. o. o., zoper toženo stranko Telekom Slovenije (prej Mobitel), o tem, da obstaja pravni temelj za odločanje sodišča o delu tožbenega zahtevka, zoper katero se je Telekom Slovenije pritožil, 
 • prejem sklepa Vrhovnega sodišča RS o zavrnitvi revizije postopka izdaje odločbe Urada za varstvo konkurence v postopku podjetij K2.net d. o. o., Ljubljana in Quantum d. o. o., Ljubljana.