Letno poročilo 2012

Finančno upravljanje in poslovanje

Tekočo in dolgoročno plačilno sposobnost družbe Skupine Telekom Slovenije zagotavljamo z enovitim finančnim upravljanjem v okviru matične družbe za vse družbe v skupini. Ključne kazalnike financiranja smo izboljšali, kar kaže na finančno stabilnost skupine. 

Poudarki leta 2012


  • Izboljšana sestava financiranja v korist kapitala v primerjavi s celotnimi obveznostmi (razmerje 1,1:1). 
  • 7,5 % nižje celotne finančne obveznosti v primerjavi z letom 2011.
  • Z nižjim kazalnikom neto finančnega dolga na EBITDA (1,37, ob koncu leta 2011 pa 1,52) se uvrščamo med najmanj zadolžene telekomunikacijske operaterje v Evropi.

Finančno upravljanje obsega:

  • uravnavanje obsega zadolževanja vseh družb v skupini,
  • učinkovito upravljanje denarnih sredstev,
  • redno načrtovanje in spremljanje denarnih tokov,
  • financiranje znotraj skupine ter 
  • nadzor in obvladovanje ključnih finančnih tveganj.

Pri domačih bankah imamo odprte kratkoročne in dolgoročne kreditne linije, ki omogočajo visoko stopnjo finančne prožnosti za premostitev nepredvidenih primanjkljajev denarnih sredstev.

 

Sestava financiranja in neto dolg

Sestava financiranja Skupine Telekom Slovenije se je ob koncu leta 2012 izboljšala in dosegla razmerje 1,1:1 v korist kapitala v primerjavi z celotnimi obveznostmi (ob koncu leta 2011 1,07), kar posledično zagotavlja skupini večjo stopnjo finančne trdnosti.

 

Struktura financiranja

Celotne finančne obveznosti so ob koncu leta znašale 451,9 milijona evrov in so v primerjavi z letom 2011 nižje za 7,5 %. V strukturi finančnih obveznosti so dolgoročne finančne obveznosti predstavljale 90,2 %, kratkoročne pa 9,8 %, pri čemer pa se ni bistveno spremenilo razmerje med njimi v primerjavi z letom poprej. Neto finančni dolg skupine je na zadnji dan v letu 2012 znašal 330,3 milijona evrov. Glede na leto 2011 se je znižal za 58,3 milijona oziroma za 15 %. Pri tem se je stanje prejetih posojil v skupini zmanjšalo za 37,2 milijona oziroma za 8,0 %, stanje denarja, depozitov in kratkoročnih naložb v vrednostne papirje pa je bilo večje za 21,1 milijona oziroma za 27 %.

Posledično se je ob koncu leta znižal tudi kazalnik neto finančnega dolga na EBITDA in je znašal 1,37 (ob koncu leta 2011 1,52), kar skupino uvršča med najmanj zadolžene telekomunikacijske operaterje v Evropi.

 

Neto finančni dolg v milijonih evrov

grafi_Telekom_08_Struktura financiranja Neto financni dolg.png

 

Viri financiranja v skupini in stroški

Matična družba je v zadnjih letih okrepila svojo vlogo pri financiranju družb v skupini. Odvisne družbe se praviloma ne zadolžujejo pri bankah, temveč uporabljajo odprte kreditne linije v obliki revolving posojil pri matični družbi. S tem vse družbe v skupini dosegajo ugodne pogoje financiranja, ki veljajo za Skupino Telekom Slovenije. Z uporabo prostih virov znotraj skupine sta poleg zmanjšanja posojilne izpostavljenosti navzven zagotovljeni tudi večja fleksibilnost pri uravnavanju likvidnosti skupine in optimizacija iz naslova obresti. V letu 2012 tako v skupini ni bilo dodatnega zunanjega zadolževanja.

 

Struktura zunanjih virov financiranja

Ponderirani pribitek na spremenljivi del obrestne mere vseh posojil v skupini je konec leta znašal 38 bazičnih točk, kar je 8 bazičnih točk manj kot leto prej. To znižanje je predvsem posledica relativno večjega znižanja posojil z višjimi pribitki. Obrestna mera izdanih obveznic znaša 4,875 %.

 

Razmerje med variabilnimi in fiksnimi (in ščitenimi) finančnimi obveznostmi

Z izvedenimi finančnimi inštrumenti je bila v skupini ščitena obrestna izpostavljenost pri 30,7 % vseh posojil.

 

Revizija bonitetne ocene

Padec bonitetne ocene Slovenije in posledično nižja pričakovana stopnja podpore države za Telekom Slovenije, kot družbo v večinski državni lasti, sta vplivala tudi na znižanje bonitetne ocene družbe v letu 2012. Tako je v avgustu mednarodna bonitetna hiša Moody's Investors Service Ltd. družbi dodelila za eno stopnjo nižjo oceno »Baa3«, hkrati pa napovedala njeno dodatno presojo. V novembru je Moody's objavil novo bonitetno poročilo, s katerim je potrdil to bonitetno oceno.

Potrditev predhodne ocene na presoji je bila po mnenju bonitetne agencije predvsem odraz izboljšane in zadostne likvidnosti v trenutnem okolju, medtem ko negativni izgledi izhajajo predvsem iz zahtevnih makroekonomskih razmer v državi ter nejasnosti glede prihodnje lastniške strukture družbe.

 

Upravljanje tveganj

Pri finančnih tveganjih se osredotočamo predvsem na tveganja likvidnosti in solventnosti ter na obrestno in kreditno tveganje. Podrobnejši opis procesov upravljanja finančnih tveganj v družbi je podan v poglavju Upravljanje tveganj in v Računovodskem poročilu.