Letno poročilo 2012

Finančni rezultati Skupine Telekom Slovenije

sirimo_dozivetja.jpg

Poslovni rezultati Skupine Telekom Slovenije v letu 2012 so bili v okviru pričakovanj, predstavljenih konec tretjega četrtletja. Čisti dobiček v višini 43,7 milijona evrov je rezultat sistemskih ukrepov za optimizacijo poslovanja.

Poudarki leta 2012


  • Poslovni prihodki Skupine Telekom Slovenije so v letu 2012 dosegli 793,1 milijona evrov in s tem za 3,8 % zaostali za doseženimi v letu 2011.
  • Padec prihodkov je predvsem posledica zniževanja prihodkov od storitev klasične in mobilne govorne telefonije, kjer se odraža vse večja cenovna občutljivost uporabnikov, povezana s splošnimi neugodnimi gospodarskimi razmerami.
  • Čisti dobiček je znašal 43,7 milijona evrov, kar je 28 % več od doseženega v letu 2011.


Pomembnejši kazalniki poslovanja Skupine Telekom Slovenije

v tisoč EUR 

2010

2011

2012

Ind. 12/11

Poslovni prihodki

845.548

824.507

793.057

96

EBITDA

247.156

255.616

241.563

95

Delež EBITDA v poslovnih prihodkih v %

29,2%

31,0%

30,5%

98

EBIT - Dobiček iz poslovanja

-178.482

63.250

62.531

99

Donosnost prodaje (RoS (EBIT/čisti prihodki od prodaje)) v %

neg.

7,8%

8,0%

102

Čisti poslovni izid

-210.317

34.011

43.687

128

Sredstva

1.658.228

1.575.314

1.554.737

99

Kapital

807.812

815.275

814.717

100

Razmerje med kapitalom in sredstvi (Equity Ratio v %)

48,7%

51,8%

52,4%

101

Neto finančni dolg

503.360

388.591

330.287

85

Investicije v osnovna sredstva (CAPEX)

113.575

91.966

128.092

139

EBITDA - CAPEX

133.581

163.650

113.471

69

Delež EBITDA - CAPEX v EBITDA v % (Cash Margin)

54,0%

64,0%

47,0%

73


Analiza izkaza poslovnega izida

Poslovni prihodki Skupine Telekom Slovenije so dosegli 793,1 milijona evrov in s tem za 3,8 % zaostali za doseženimi v letu 2011. Enaka gibanja izkazujejo tudi čisti prihodki od prodaje. Znašali so 785,1 milijona evrov, kar je 3,7 % manj kot v predhodnem letu.

Znižanje obsega prihodkov v matični družbi je ublažila rast prihodkov v drugih družbah v Sloveniji in jugovzhodni Evropi, zlasti v Makedoniji ter Bosni in Hercegovini.

Razlogi za znižanje prihodkov največjih družb so predvsem:

  • Padec prihodkov od mobilnih storitev, predvsem zaradi zmanjšanja števila uporabnikov in dejstva, da uporabniki optimizirajo porabo ter prehajajo iz naročniških razmerij na pakete, kjer je več vključenih storitev. 
  • Na fiksni strani več izključitev klasičnih fiksnih priključkov in s tem tudi manj prihodkov, zlasti zaradi prehodov na novejše tehnologije. Po drugi strani širokopasovni priključki ne rastejo sorazmerno in ne nadomeščajo tega izpada prihodkov. 
  • Na Kosovu je upadanje prihodkov povezano s čedalje večjo uporabo tehnologij za brezplačno komunikacijo prek interneta, predvsem s tujino, tako na fiksnih kot mobilnih terminalih.

Poslovni odhodki skupine so znašali 735,3 milijona evrov in so v primerjavi z letom 2011 nižji za 4 %. Ukrepi z optimizacijo poslovanja v vseh družbah v skupini že kažejo prve rezultate. Razen stroškov materiala (pretežno zaradi večjega obsega dela) in stroškov dela (predvsem odhodi zaposlenih in s tem povezane odpravnine), so vsi drugi stroški nižji kot v letu 2011. Najbolj so se znižali drugi odhodki poslovanja (v letu 2011 so vključevali učinke slabitev sredstev in naložb).

Tudi v letu 2012 smo nadaljevali proces nižanja stroškov in celovite prenove poslovanja ter optimizacije procesov, ki bo omogočil prihodnjo poslovno uspešnost in razvoj Skupine Telekom Slovenije

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki - EBITDA je dosegel 241,6 milijona evrov oz. 30,5-odstotni delež v poslovnih prihodkih.

Kazalnik RoS (Return on Sales - donosnost prihodkov od prodaje) znaša 8,0 % in je za 3 % boljši kot v letu 2011.

Dobiček iz poslovanja (EBIT ) je dosegel 62,5 milijona evrov, kar je 719 tisoč evrov oziroma 1,1 % pod ravnijo predhodnega leta.

Finančni prihodki so bili v primerjavi z letom prej nižji za 20 % oziroma 2,1 milijona evrov. Finančni odhodki v višini 24,3 milijona evrov so bili na ravni leta 2011.

Po obračunu davka iz dobička v višini 2,6 milijona evrov je Skupina Telekom Slovenije leto 2012 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 43,7 milijona evrov, kar je za 28 % oziroma za 9,7 milijona evrov več od doseženega v letu 2011.


Analiza izkaza bilance stanja

Bilančna vsota je dne 31. 12. 2012 znašala 1.554,7 milijona evrov. Znižanje za 1,3 % oziroma za 20,6 milijona evrov v primerjavi s predhodnim letom je predvsem posledica zmanjšanja opredmetenih osnovnih sredstev za 57,3 milijona evrov in neopredmetenih osnovnih sredstev za 8,5 milijona evrov.

Dolgoročna sredstva znašajo 1.183,8 milijona evrov in so se zmanjšala za 5,3 %. Njihov delež v premoženju družbe se je znižal za 3,9 odstotne točke in znaša 76,1 %.

Kratkoročna sredstva so dne 31. 12. 2013 znašala 370,9 milijona evrov in so višja za 14 % oz. za 45,1 milijona evrov. Vzrok za povečanje so za 40,2 milijona evrov višje kratkoročne finančne naložbe in za 14,9 milijona evrov višje terjatve za davek iz dobička.

Vrednost kapitala in rezerv na dan 31. 12. 2012 v višini 814,7 milijona evrov. V strukturi bilančne vsote predstavlja 52,4-odstotni delež, kar pomeni zvišanje za 0,6 odstotne točke.

Dolgoročne obveznosti v višini 468,1 milijona evrov predstavljajo 30,1 % v strukturi bilančne vsote in so za 7 % nižje kot konec leta 2011, predvsem zaradi 35,4 milijona evrov nižjih dolgoročnih posojil.

Kratkoročne obveznosti v višini 271,9 milijona evrov predstavljajo 17,5 % v strukturi bilančne vsote in so predvsem zaradi višjih poslovnih in drugih obveznosti višje za 5 %, oziroma za 12,5 milijona evrov, glede na konec leta 2011.

 

Poročanje po segmentih

Poročani segmenti poslovanja so: Slovenija, Makedonija, Kosovo in druge države, kjer je kot merilo segmenta poročanja uporabljen sedež opravljanja dejavnosti posamezne družbe.

Predstavitev poslovanja po segmentih temelji na osnovnih računovodskih izkazih družb Skupine Telekom Slovenije, prodaja med segmenti pa se opravlja po tržni vrednosti.

Podrobnejše informacije so podane v poglavju 3.2.2 Pojasnila postavk skupinskih računovodskih izkazov in povzetek pomembnih računovodskih usmeritev Skupine Telekom Slovenije v točki ae. Poročanje po segmentih.